Saturday, April 12, 2014

ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳဟူသည္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳဟူသည္
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)

ႏုိင္ငံေရး၀တဳၱ (political novel) ဟူေသာ အမည္ကိုၾကားလိုက္လွ်င္ စိတ္ထဲတြင္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး၀တဳၱဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ႏုိင္ငံေရး၀တဳၱ၏ ၀ိေသသမ်ားသည္ အဘယ္နည္း၊ မည္သည့္၀တဳၱမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၀တဳၱမ်ားျဖစ္သနည္း။
Politics and the Novel (ႏုိင္ငံေရးႏွင့္၀တဳၱ ) စာအုပ္ကိုေရးသားေသာ စာေရးဆရာ အာဘင္ဟိုး (Irving Howe) ကဆိုသည္မွာ - မ်ားျပားလွေသာ၀တဳၱအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲတြင္ႏုိင္ငံေရး၀တဳၱကိုအမ်ဳိးအစား
တစ္ခုအျဖစ္ထပ္မံ၍ထည္႔သြင္းလိုေသာဆႏၵမရွိပါ။ထို႕ေၾကာင္႔ေစါေစါကေဖၚျပခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကိုလည္းစူးစမ္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါ- ဟူ၍ျဖစ္သည္။
၀တၱဳမ်ားကို ေလ့လာၾကည္႔မည္ဆိုလွ်င္၊ အခ်ဳိ႕သည္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္သည္၊ အခ်ဳိ. သည္မ်ားမ်ားပါ၀င္သည္၊ အခ်ဳိ႕သည္အနည္းငယ္မွ်သါပါ၀င္သည္။ စာေရးဆရာ အာဘင္ဟိုး၏က်မ္းတြင္ ၀တၱဳမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားကိုေလ့လာၾကည္႔ရန္ႏွင့္ စာေပႏွင့္ႏုိင္ငံေရးတို.၏ ဆက္သြယ္ခ်က္ကိုစူးစမ္းရန္ျဖစ္သည္။
          ၀တၱဳႏွင္႔ႏုိင္ငံေရး ဆက္သြယ္ခ်က္ ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ျပင္သစ္စာေရးဆရာ စတင္ဒယ္(လ) (Stendhal, 1783-1842)က ဤသို႔ဆိုသည္။ ''စာေပထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္လာျခင္းဟာ ဘာနဲ.တူသလည္း ဆိုရင္ ပြဲျပေနစဥ္ ေသနပ္သံတစ္ခု ထြက္လာတာနဲ.တူပါတယ္။ က်ယ္ေလာင္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းတဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့၊ ဒါကိုသတိမျပဳမိဘဲ ေနလုိ႕မရဘူး၊ လစ္လ်ဴ႐ႈလုိ႕မရပါဘူး။“
          ဤမွတ္ခ်က္သည္ ေတာ္ေတာ္ျပင္းထန္ပါသည္။ ထုိမွတ္ခ်က္ကို ၾကားရသူအေနျဖင့္ စာေရး ဆရာႀကီးစတင္ဒယ္သည္ ဘာကိုဆုိလုိသည္၊ အေကာင္းေျပာတာလား၊ အဆုိးေျပာတာလားဟူသည္ကုိ မသိသည့္အတြက္ သူဘာမ်ားဆက္ေျပာမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးျဖင့္ နားေထာင္ေနေသာ္လည္း ဘာမွဆက္ ၍ မၾကားရေသာေၾကာင့္ အားမလုိအားမရျဖစ္ရပါသည္။
          သမုိင္းေနာက္ခံ၀တၳဳမ်ားသည္ ၎တုိ႕၏ ဦးစားေပးပံုကို မူတည္၍ ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ သမိုင္းေနာက္ခံျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း စြန္႕စားခန္းကို ဦးစားေပးသကဲ့သို႕၊ အခ်စ္ကိုဦးစားေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ခ်ား(လ)ဒစ္ကင္း (Charles Dickens) ၏ A Tale of Two Cities (ၿမိဳ႕ႏွင့္ၿမိဳ႕၏ပံုျပင္) ကိုၾကည့္ပါ။ ထို၀တၳဳတြင္ ပါ၀င္ေသာၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕မွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ပါရီ (Paris) ႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ လန္ဒန္ (London) ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိန္မွာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား သည္ ဇာတ္ေကာင္မ်ာအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား သည္ လန္ဒန္သို႕ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ၿပီး ခိုလံႈရသည့္အေျခအေနမ်ားကို ဇာတ္လမ္းတြင္ေတြ႕ရပါသည္။ ဇာတ္လမ္းမွာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေသာအခ်စ္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ၀တၳဳ၏အဓိကဇာတ္ေကာင္ စစ္နီကာတြန္ (Sydney Carton) သည္ သူ၏အသက္ကိုပင္စြန္႕၍ သူဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာခ်စ္သူ၏ခင္ပြန္းအသက္ကို ကယ္တင္ ခဲ့ပံုကို ေရးသားထားသည္။ ဇာတ္လမ္း၏ေနာက္ခံအရ၊ ႏိုင္ငံေရး႐ိုက္ခတ္မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားၾကရပံုကို ေရးဖြဲ႕ထားပါသည္။
          အကယ္၍ လူမႈေရးကို ႏိုင္ငံေရး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသဟု ယူဆမည္ဆိုလွ်င္ လူမႈေရး၀တၳဳ (social novel) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳတို႕ကို အတိအက်ခြဲျခားဖို႕ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါသည္။ လူမႈေရး၀တၳဳမ်ားကို ေရးရာတြင္ ထင္႐ွားေသာ စာေရးဆရာမွာ - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုးမိုး(အင္းလ်ား)၊ မစႏၵာ၊ ဂ်ဴး၊ သုေမာင္၊ ေန၀င္းျမင့္တုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ သူတုိ႕၏ ၀တၳဳမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳဟုေခၚႏုိင္ မေခၚႏုိင္ဟူသည္ ကိုေတာ့ ေျပာဖုိ႕ခက္ပါသည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံမႈမွတစ္ဆင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ပါလာလွ်င္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ထည့္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ တစ္ခုအေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္၊ မစႏၵာ၏ ေမာင္ေခ်ာက္ခ်က္သည္ ဒသန၀တၱဳ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ၀ထၱဳ တြင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေပၚကေလး၏အျမင္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ဟာသလည္း ေျမာက္၊ အမွန္ကိုလည္းထင္ဟပ္ေစပါသည္။ မိသားစုဇာတ္လမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေခတ္၏မိသားစုအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈကို ေပၚလြင္ေသာ ၀တၳဳျဖစ္ပါသည္။
          လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳမ်ားကိုေရးသားရာတြင္ ထင္႐ွားေသာ သူတစ္ဦးမွာ ေစာေစာကအလြန္ ျပင္းထန္ေသာ အဆုိအမိန္႕ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ျပင္သစ္စာေရးဆရာ စတင္ဒယ္(လ)ျဖစ္သည္။ သူ၏၀တၳဳ မ်ားသည္ သူ႕အဆုိအမိန္႕ကဲ့သုိ႕ ျပင္းထန္ၿပီး အမွန္ကိုေဖာ္ျပေသာေၾကာင့္၊ လူႀကိဳက္မမ်ားၾကပါ။ ျပင္းထန္ မႈတြင္၊ မုိးမိုး(အင္းလ်ား)ႏွင့္ဆင္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း မိုးမိုး(အင္းလ်ား)က စတင္ဒယ္နဲ႕ယွဥ္လွ်င္ လူႀကိဳက္မ်ားပါသည္။ စတင္ဒယ္(လ)၏ ၀တၳဳမ်ားကိုလူမ်ားမႀကိဳက္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ သူသည္ သူရဲေကာင္း၀တၳဳမ်ား ေခတ္စားေနခ်န္တြင္ သူ၏၀တၳဳမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကို ဦးစားေပးေသာ၀ါဒ ႏွင့္ သူရဲေကာင္းေခတ္တုိ႕ကုန္ဆံုးမႈကိုေဖာ္ၫႊန္းျပသေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူ၏ေဖာ္ၫႊန္းျပသမႈမ်ားမွန္ ကန္ေနေၾကာင္းကို ေနာက္ပုိင္းကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ဆုိ႐ွယ္လစ္၀ါဒတုိ႕လႊမ္းေသာအခါတြင္  အားလံုးက သေဘာ ေပါက္ၾကသည္။
          ဆို႐ွယ္လစ္၀ါဒလႊမ္းမိုးစဥ္အခါက အႏုပညာသည္ အႏုပညာအတြက္ဟူေသာ အယူ၀ါဒကို ဘူဇြာ ဆန္ေသာ၀ါဒဟုဆုိၿပီး၊ ၎ကို ဆန္႕က်င္သည့္အေနျဖင့္ အႏုပညာသည္ ျပည္သူ႕အတြက္ဟူေသာ ေၾကြး ေၾကာ္သံထြက္ေပၚလာခဲ့ဖူးသည္။ ထုိအခ်ိန္က အဂၤလိပ္စာဆရာႀကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္တုိ႕က ဆုိသည္မွာ - ဒုိ႕ကအႏုပညာသည္ ျပည္သူ႕အတြက္ဆုိတာကိုေတာ့ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အႏုပညာျဖစ္ဖုိ႕ အႏုပညာရဲ႕၀ိေသသေတြ႐ွိဖုိ႕ေတာ့လုိပါတယ္။ အႏုပညာရဲ႕၀ိေသသေတြမ႐ွိရင္ ၀ါဒျဖန္႕တာသက္သက္ျဖစ္သြားမွာေပါ့။
          အႏုပညာနယ္တြင္ အႏုပညာတကယ္ေျမာက္ဖုိ႕ စာေပနယ္တြင္လည္း စာေပဂုဏ္ေျမာက္ဖုိ႕သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳဟုဆုိရာတြင္လည္း၊ ဧကန္တကယ္၀တၳဳဂုဏ္ေျမာက္ဖုိ႕ကို ဦးစား ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၀တၳဳဂုဏ္မေျမာက္ပဲ ႏုိင္ငံေရးကိုသာ ဦးစားေပးေသာ၀တၳဳမ်ိဳးသည္ စတင္ဒယ္(လ) ေျပာသလုိ ပဲြျပေနစဥ္ၾကားရေသာ ေသနပ္ပစ္သံပမာျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ယံုၾကည္ေသာ ဒီမုိကေရစီ၀ါဒ ကို ေဖာ္ၫႊန္းေသာ၀တၳဳသည္ ပစ္လွ်င္ ၀တၳဳဂုဏ္မေျမာက္လွ်င္ အႏုပညာဘက္မွ ထိခုိက္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ ၀တၳဳမ်ိဳးသည္ ၀ါဒျဖန္႕သည့္လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာအဆင့္ေလာက္သာ႐ွိပါလမ့္မည္။
          ထို႕ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳကိုေလ့လာမည္ဆုိလွ်င္ ၀တၳဳ၏အႏုပညာဂုဏ္၀ိေသသမ်ားကို ေ႐ွးဦးစြာ သိ႐ွိရန္လုိပါသည္။

က်မ္းကိုး
Irving Howe   :         Politics and the Novel.
The Idea of the Political Novel.
Stendhal        :         Le Rouge et le Noir.


လူၾကီးသူမ ဆိုဆံုးမစကား တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္းလူၾကီးသူမ ဆိုဆံုးမစကား
တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္း
(အေတြးအျမင္ ၁၀၀။ ၁၉၉၄ ၾသဂုတ္ ေမ)
        ကေလးမ်ားကို ဆိုဆံုးမရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူလတ္ပို္င္းကို ဆိုဆံုးမရာတြင္ လည္ေကာင္း အေရးၾကီးဆံုးမွာ နား၀င္ရန္္ျဖစ္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။
          နား၀င္ဖို႔ရန္မွာလည္း အလြန္ခက္ခဲေသာ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးလူၾကီး သူမတို႔သည္ နား၀င္ေစရန္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေျပာဆို ဆံုးမၾကပါသည္။ ဥပမာမ်ားျပ၍ လည္းေကာင္း၊ ဇာတ္နိပါတ္မ်ားျဖင့္ လည္ေကာင္း၊ ပံုျပင္မ်ားျဖင့္ လည္ေကာင္း ေျပာျပ၍ ဆံုးမခဲ့ၾကသည့္ သာဓကမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ တဖန္ နား၀င္သြားပါျပီးဆိုလွ်င္ ဆန္႔က်င္ဘက္ စကားတစ္ခုျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပီး လက္ခံဖို႔ ေျပာရန္မလြယ္ကူေတာ့ေခ်။
          လူၾကီးသူမဟု ေျပာရာတြင္ အသက္ၾကီးသူ ၀ါၾကီးသူသာမဟုတ္ မိဘႏွင့္ဆရာသမား အပါအ၀င္ ေဒၚၾကီး၊ ေဒၚေလး၊ ဦးၾကီး၊ ဦးငယ္ပါ အားလံုး ပါ၀င္ပါသည္။ စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက လူၾကီးသူမ မ်ားကို ရိုေသၾကရပါသည္။ ၄င္းျပင္ လူၾကီးသူမတို႔၏ ဆံုးမစကားကုိလည္း နာယူလက္ခံၾကရပါသည္။ တစ္သေ၀မတိမ္းလည္း လိုက္နာရပါသည္။ ဘယ္အရြယ္အထိလည္းဆိုလွ်င္ ယခုထက္ထိတိုင္ပါဟု ေျပာလွ်င္ ရပါသည္။ ဘယ္လို ကိစၥလဲဆိုလွ်င္ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်ားမႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ပါဟုေျပာလွ်င္ လြန္သြားျပီးဟု ေျပာၾကမလား မသိပါ။ စာေရးသူကေတာ့ မလြန္ပါဟုသာ ေျပာလိုပါသည္။
          ထိုကဲ့သ္ို႔ လိုက္နာ နာခံမႈေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔၏ လူမ်ိဳး၏ ဘာသာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုု ထိန္းသိမ္းျပီးသား ျဖစ္သြားသည္ဟု ေျဖရပါမည္။ လူၾကီးသူမေတြ ဆိုဆံုးမမႈကို ဆင္ေျခတက္စရာ မရွိဘူးလားဟုေမးလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆင္ေျခတက္စရာ မရွိပါဟု ေျဖရပါမည္။ ေရွးဆန္လြန္းသည္ဟု ေျပာလွ်င္လည္း ဟုတ္ပါသည္ဟု အရုိးရွင္းဆံုး၀န္ခံပါမည္။
          လူၾကီးသူမတို႔ ဆိုဆံုးမေသာ အဓိကအခ်က္မွာ လူၾကီးသူမကို ရိုေသရမည္။ ရတနာသံုးပါးကို အျမဲဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရမည္၊ ေက်ာင္းစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာက်က္မွတ္ရမည္၊ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြသတိထားရမည္။ အတုယူမမွားရ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါဆိုလွ်င္ ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ ဆံုုျဖတ္တာ မရွိေတာ့ဘူးလားဟု ဆိုလွ်င္ရွိၾကပါသည္ဟု ေျဖရမည္။
          ဥပမာတစ္ခု ေျပာရလွ်င္ စာေရးသူ ဆယ္တန္းေအာင္စဥ္က ေဆးတကၠသိုလ္သို႔၀င္ရန္ အမွတ္မီပါ သည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူ ဆရာ၀န္အလုပ္ကို ၀ါသနာမပါခဲ့ပါ။ ၀ါသနာပါသည္မွာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္သို႔ တက္၍စာရင္းကိုင္ဘြဲ႔ကို ယူရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးက ေဆးေက်ာင္းသို႔ တက္ေစလိုပါသည္။ အစ္ကိုျဖစ္သူ ေဆးေက်ာင္းသားကလည္း ေဆးေက်ာင္းသို႔ တက္ေစလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤမွ် အေရးၾကီးေသာ ဘ၀တစ္သက္တာအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စာေရးသူဘာသာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ေဆးေက်ာင္းသို႔ ခုနစ္ႏွစ္တာ ေက်ာင္းတက္ ေလ့လာရမည္မွာ စာေရးသူသာ ျဖစ္သျဖင့္ မည္သူမွ ၀ါသနာ မပါဘဲ တက္ရန္မတိုက္တြန္းၾကပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ လူၾကီးမိဘတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ ဒုကၡေရာက္သည္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္မူ လူၾကီး သူမတို႔က ေဘးမွာ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းျဖင့္ စာေရးသူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။
          စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္က လူၾကီးသူမတို႔ ဆိုဆံုးမေသာ စကားမ်ားျဖစ္သည့္ ­­­­­­-
          " စကားက်ယ္က်ယ္ မေျပာရ"
          "လူၾကီးေရွ႕မွ ျဖတ္ေလွ်ာက္လွ်င္ ေခါင္းငံု႔၍ ေလွ်ာက္ရမည္"
          "တစ္ခုခုေပးလွ်င္ လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ေပးရမည္"
          "လူၾကီးသူမထက္ ျမင့္ေသာေနရာတြင္ မထိုင္ရ"
          "ထမင္းစားစဥ္ စကားမေျပာရ"
          "ညာလက္ႏွင့္ ဟင္းခတ္ေသာ ဇြန္းကိုမကိုင္ရ"
          "လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ေျခသံမျမည္ေအာင္ ေလွ်ာက္ရမည္"
          စသည့္ အခ်က္္မ်ားသည္ ယခု အသက္ ၄၀ ေက်ာ္လာသည္အထိ ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 'နင္' 'ငါ'  ႏွင့္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား ေျပာလိုက္လွ်င္ ရိုင္းလိုက္တာဟု စိတ္ထဲတြင္ နာမိသည္အထိ အက်င့္ျဖစ္ေနသည္။
          အထက္ပါ လူၾကီးသူမတို႔ ဆိုဆံုးမေသာ စကားမ်ားကို လိုက္နာေနျခင့္ျဖင့္ ကၽြန္မတို႔၏ လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစေသာ အလြန္အေရးၾကီးေသာ တာ၀န္တစ္ခုကို ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ထင္မိသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မတူၾကေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သလို အျခားလူမ်ိဳးမ်ားက အတုယူရေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ ေျပာဆိုရျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းရွိပါသည္။
          စာေရးသူ၏ ခင္ပြန္းသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္တြင္ သခ်ာၤပါရဂူဘြဲ႔ ယူရန္အတြက္ ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ သြားစဥ္က အျဖစ္အပ်က္ေလးေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ပံုမွာ ပါရဂူက်မ္းမျပဳမီ ဆရာ ဆရာမမ်ားသာ တက္ၾကေသာ ေဆြးေႏြပြဲ အတန္မ်ားသို႔ လို႔က္၍  တက္ရပါသည္။ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွာ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးႏွင့္ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေရွ႕တိုင္းမွဆို၍ စာေရးသူ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ သူ႔မိတ္ေဆြဆရာ(၁)ဦး သာပါပါသည္။ ဆရာစ၍ စာသင္ေနစဥ္ ဆရာ ဆရာမတို႔သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ တီးတိုးစကား ေျပာၾကသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ေဆးလိပ္ဗူး၊ မီးျခစ္ စသည္တို႔ကို ပစ္ေပးလုိက္၊ ျပန္ေတာင္းလို္က္ၾကႏွင့္ သူတို႔၏ ေျခေထာက္မ်ားကလည္း ထားခ်င္သလိုထားၾကသည္။ ဆရာကလည္း ဘာမွမျဖစ္သလို သင္ေနသည္။
          ျမန္မာေက်ာင္းသာ ႏွစ္ေယာက္မွာ ဆရာေျပာသမွ်ကို ရိုရိုေသေသျဖင့္  လုိက္လံမွတ္သားေန ၾကသည္။ စကားလည္း မေျပာၾက၊ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ၾကေခ်။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျငိမ္သက္စြာျဖင့္ ပညာသင္ယူေနေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ကို အားက်ကာ ဆရာ ဆရာမအားလံုသည္ ျငိမ္သက္စြာျဖင့္ သင္တန္းတက္ၾကေလသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ မတူေသာ ေနရာတြင္ ကိုယ့္ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈက လႊမ္မိုးလိုက္ႏိုင္သည့္ အျဖစ္က ဂုဏ္ယူစရာပင္ ျဖစ္သည္။
          စာေရးသူတို႔ကို လူၾကီးသူမတို႕ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဆံုးမထားၾကသည္မွာ ဆရာဆိုသည္မွာ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္း ျဖစ္သည္ဟု၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရိုေသရမည္၊ ေလးစား ရမည္၊ အနေႏၱာ အနႏၱငါးပါး ဆိုသည္မွာ ဘုရား၊ တရား သံဃာ၊ မိဘႏွင့္ ဆရာတုိ႕ျဖစ္သည္။ ဒီေတာ့ ဘုရားႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္းတည္းျဖစ္ေသာ ဆရာကို ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ ရိုေသၾကသည္ကို ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ နားလည္သည္မွာ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ျငိမ္သက္စြာ စာကိုသင္ယူ ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသား ႏွစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ျပီး သူတို႔၏ ဆူညံစြာျဖင့္ ရိုင္းျပစြာ ေနမႈကို ရွက္လာသျဖင့္ ျငိမ္သက္စြာ စာသင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
          ယခုေခတ္ လူငယ္ေတြႏွင့္ စာေရးသူတို႔ ၾကီးျပင္းလာရေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျခင္း မတူၾကေတာ့ေပ။ မိဘခ်င္းလည္း မတူၾကေတာ့ေခ်။ သူတို႔ေလးေတြကို ဆံုးမရသည္မွာ ျဖည္းျဖည္းလုပ္၊ ျဖည္းျဖည္းစား၊ ျဖည္းျဖည္းေလွ်ာက္ ဆိုသည့္ စကားျဖစ္သည္။ ထိုစကားကို မိုးလင္းမွာ မိုးခ်ဳပ္ ေျပာေနၾကသည္။ သူတို႔ကလည္ ျမန္လိုက္သည္မွာ ျဖည္းျဖည္းဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ သူတို႔ မလိုက္နာႏိုင္ေသာ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္ေနသည္။
          စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္က 'လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ အသံမျမည္ေစရ' ဟူေသာ အခ်က္ကို လူၾကီးေတြက သူတို႔ကို ရိုေသေစခ်င္တာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာတာလားဟု ထင္စရာျဖစ္ေနသည္။ စာေရးသူတို႔မွာ ေမာင္ႏွမ ရွစ္ေယာက္ရွိရာ ထိုေမာင္ႏွမ ရွစ္ေယာက္၏ ေျခသံသည္ မည္မွ် ဆူမည္ကို စဥ္းစားသည္ႏွင့္ သိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါ ဆံုးမစကားေၾကာင့္ ေဖေဖတို႔ ေမေမတို႔ ရွိလွ်င္ ေျခသံမၾကားေအာင္ ေျခဖ်ားေထာက္၍  သြားသည္။ ေျဖးေျဖး ေလွ်ာက္သည္။ ၾကမ္းကလည္း ေျပာင္ေအာင္တိုက္ထားေတာ့ ျမန္ျမန္သြားလွ်င္ ေခ်ာ္လဲေတာ့သည္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မိဘျဖစ္လာေတာ့ ကိုယ္ကလူၾကီးျဖစ္ျပီပဲ ေျခသံျမည္ေအာင္ေလွ်ာက္ လွ်င္ ကိစၥမရွိေတာ့။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုမွ ျမည္ေအာင္ ေလွ်ာက္၍ မရေပ။ တစ္ခါတစ္ခါလည္း ေျခသံျမည္ ေအာင္ ေလွ်ာက္ခ်င္ေသာ္လည္ ျမည္ေအာင္လုပ္ရတာက ေတာ္ေတာ္ခက္မွန္း လုပ္ၾကည့္မွသိလာသည္။
          ဒီေလာက္ေတာင္ စည္းကမ္းစနစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းစြာ ေနလာၾကေသာ ကၽြန္မတို႔၏ သားသမီး မ်ားသည္ မည္မွ်ယဥ္ေက်းျပီး စည္းကမ္း ရွိၾကမည္ကို စဥ္းစားၾကည့္သင့္ပါသည္။
          ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က စနစ္က်နေသာ စည္ကမ္းေဘာင္ အတြင္းတြင္ ေနခဲ့ရသည္။ လူၾကီးသူမကို  ရိုေသရသည္။ ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆို ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။
          ဤကဲ့သို႔ ေနထိုင္ က်င့္ၾကံ ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုလို အသက္အရြယ္ ေရာက္လာေသာအခါ ပညာေရးမွာ လည္ သူမ်ားထက္ ေအာက္မက်ဘဲ ေတာ္ခဲ့သည္။
          အလုပ္အကိုင္လည္း အစစ အဆင္ေျပသည္။ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးမ်ားလည္း တန္းတူ ဆက္ဆံႏိုင္သည္။
          ဤနည္းအတိုင္း ကိုယ့္ရင္ေသြးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ပါက ကိုယ္ထက္သာလြန္ေသာ လူေတာ္ လူေကာင္းမ်ား မရႏိုင္ပါသေလာ။ သူတို႔ေခတ္တြင္ အေတြးေခၚ အေတြ႔အၾကံဳက အမ်ိဳးစံု ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေနတာဆိုေတာ့ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ လူေတာ္ေလးေတြ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါလား။
          သူတို႔ ေလးေတြသည္ ပညာရွာသည့္ အပိုင္းတြင္လည္း စာေရးသူ တို႔ေခတ္ထက္ ပိုမိုလိုခ်င္ တတ္ကၽြမ္းခ်င္သျဖင့္ ပို၍ၾကိဳးစားၾကသည္။ ယွဥ္ျပိဳင္မႈကလည္း ေပါမ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ စည္ကမ္းပိုင္းတြင္မႈ စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္က လိုက္နာၾကေသာ ဆံုးမစကားမ်ားကို လိုက္နာဖို႔ ခဲယဥ္းကုန္ပါသည္။
          ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အထက္တြင္ စာေရးသူတို႔ အားမိဘတို႔ ဆံုးမခဲ့ေသာ စကားမ်ားသည္ တိမ္ျမဳပ္သြာျပီ လားဟု ေျပာစရာ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအေျဖကို ေအာက္ပါ ဥပမာေလးႏွင့္ ယွဥ္ျပလွ်င္ နားလည္ၾကမည္ဟု ထင္ပါသည္။
          လမ္းေလွ်ာက္တာႏွင့္ ဥပမာေပးပါမည္။ သူတို႔ကို ျဖည္းျဖည္းေလ်ာက္ပါဟု ေျပာ၍မရပါဟု ေစာေစာက ေျပာခဲ့ျပီးပါျပီး။ သူတို႔ကို အသံမျမည္ေအာင္ လမ္းေလွ်ာက္ပို႔ ေျပာလို႔မရပါ။ သူတိုတြင္ လုပ္ခ်င္တာေတြ အလြန္မ်ားပါသည္။ သူတို႔အတြက္ အခ်ိ္န္သည္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္ရပါမည္။ အသံမျမည္ေအာင္ ဂရုစိုက္ေနလွ်င္ အခ်ိန္ကုန္သြားမွာ ႏွေျမာစရာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္ျမန္လမ္းေလွ်ာက္ရင္း အသံျမည္သြားသည္။ လူၾကီးေတြကို မရိုေသ၍ မဟုတ္ပါ။  
          "ထမင္းစားရင္း စကားမေျပာရ" ဤဆံုးမ စကားလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သူတို႔မွာ ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းစာ ႏွင့္ မအားသလို အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ျဖစ္သြားေသာအခါမွာလည္း အလုပ္ကိစၥ ဗာဟီရႏွင့္ စကားေျပာခ်ိန္မရပါ။ ဒီေတာ့ မိဘႏွင့္ သားသမီး စကားေျပာရမည့္ အခ်ိန္သည္ ထမင္းစားခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ စကားေျပာ ၾကရသည္။ ထမင္းစားခ်ိန္သည္ အိမ္ေထာင္ တစ္ခု၏ လူစံုအစည္းအေ၀း က်င္းပရာ ေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏွီးေႏွာရာ ေနရာျဖစ္ေနသည္။         
          "တံခါးဖြင့္ျပီး ျပန္ပိတ္ပါ" ဆိုေသာ ေခတ္မီစကားေလးပင္လွ်င္ သူတို႔မလိုက္ႏိုင္ပါ။ သူတို႔မွာ အလုပ္ အလြန္မ်ားလြန္းသျဖင့္ တံခါးဖြင့္ျပီး ပိတ္ဖို႔ေမ့တတ္ၾကသည္။ ဒီေတာ့ ေရွးလူၾကီးသူမ ဆိုဆံုးမမႈကို ခံယူလာေသာ စာေရးသူတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံက ထိုတာ၀န္ကို မညည္းမညဴ လုပ္ၾကရသည္။
          ဒါေတြအားလံုးဟာ ေခတ္ေၾကာင့္ေပါ့ဟု ေျပာၾကပါသည္။ စာရႈသူ စာဖတ္ပရိသတ္ကေရာ ဒီလိုပဲ ထင္ၾကပါသလား။

တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္း

ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳ၏သေဘာတရား ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ၤာ)ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳ၏သေဘာတရား
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ၤာ)

          စာေပနယ္ပယ္တြင္ ၀တၳဳမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခား၍ ေလ့လာျခင္းသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္ခု ကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာ-အခ်စ္၀တၳဳ၊ စံုေထာက္၀တၳဳ၊ ဘ၀သ႐ုပ္ေဖာ္၀တၳဳ၊ စြန္႕စားခန္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၀တၳဳ - စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာစာေပပညာ႐ွင္မ်ား၊ စာေပေ၀ဖန္ေရးဆရာမ်ားက ဤကဲ့သုိ႕ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းကို အေရးပါလွသည္ဟုမယူဆပါ။ စာေပ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္၊ ဤကဲ့သို႕အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားျခင္းသည္ အေရးပါေသာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမဟုတ္ပါ။ ဤကဲ့သို႕ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားျခင္းသည္  ၀တၳဳတစ္ခုစီ၏ အဓိကအသားေပးေသာအရာတစ္ခုကို ေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ လြယ္ကူေအာင္၊ ေခၚလို႕ လြယ္ေအာင္၊ အမည္တစ္ခုခုတပ္ေပးလိုက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္ဟု စာေပဆရာ အာဘင္ဟိုး (Irving Hore) က ဟူ၏ က်မ္းစာအုပ္ Politics and the Novel (ႏိုင္ငံေရးႏွင့္၀တၳဳ) ထဲတြင္ သူ၏အယူအဆကို ေရးသားထားသည္။
          ဤေဆာင္းပါးတြင္ အထူးအေလးေပးလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳ (political novel) ျဖစ္သည္။ စာေပ႐ႈေထာင့္အရ ၀တၳဳအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳသည္ မည္သည့္၀တၳဳမ်ိဳးကို ေခၚသနည္း ဟူသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးဆရာအာဘင္ဟိုးက ဤကဲ့သုိ႕ဖြင့္ဆိုထားသည္ - ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳဟူသည္ မွာ ကၽြန္ေတာ္(အာဘင္ဟိုး) အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳဟု သတ္မွတ္လိုေသာ၀တၳဴမ်ိဳးကိုေခၚသည္။
          ထုိအဓိပၸါယ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရဆုိလွ်င္ မည္သူမဆုိ မည္သည့္၀တၳဳကိုမဆို ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္႐ွိသည္။ ၎ျပင္ ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘယ္၀တၳဳကိုႏုိင္ငံေရး၀တၳဳဟု သတ္မွတ္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေျပာစရာမလုိပါ။
          ယင္းအဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ခံမည္ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳဟူသည္ အဘယ္နည္းဟူသည္ ကို ေဆြးေႏြး၊ အျငင္းပြားရန္မလုိအပ္ပါ။ ဤသုိ႕ဆုိလွ်င္ ေခါင္းစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳ၏ သေဘာတရားသည္ ဘာေတြကို ေဖာ္ျပမည္နည္း? ဤေဆာင္းပါး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စာေပတုိ႕ ၏ဆက္သြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ သံုးထားေသာ ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳဟူေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စာေပ ဆက္သြယ္ခ်က္ဟူေသာ အရာမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ ေနသကဲ့သုိ႕ ဆက္သြယ္ေနေသာ ပမာဏ အသားေပးမႈတုိ႕မွာလည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမတူ ေျပာင္းလဲေန သည္။ ဤကဲ့သုိ႕ သေဘာတရားသက္သက္တုိ႕ကိုသာ စဥ္းစားေတြးေနမည့္အစား တိက်ေသာ ဥပမာမ်ားကို ေလ့လာျခင္းက ပုိမိုထိေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ဤေနရာတြင္ ဤစာေရးသူအေနျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ကို ပင္ - ၀တၳဳထဲမွ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား ဟူ၍ပင္ ေျပာင္းရမလားလုိ႕ စဥ္းစားေနမိပါသည္။
ဆရာတကၠသိုလ္ဘုန္းႏုိင္၏ - သူ႕ကၽြန္မခံ၊ ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္။ ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္၏ အေနာ္ရ ထာ ၁၃ရတီစိန္ႀကီး တုိ႕ကို ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳဟု သတ္မွတ္၍ ရႏုိင္မည္ေလာ။ ေစာေစာကေပးခဲ့ေသာ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ၊ မည္သူမဆုိ မည္သည့္၀တၳဳကို မဆုိႏုိင္ငံေရး၀တၳဳဟုသတ္မွတ္ႏုိင္သည္ ဟူသည္ကို ခဏေမ့ထား၍ ထုိ၀တၳဳမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာႏုိင္ငံေရးသေဘာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါမည္။
သူ႕ကၽြန္မခံ၀တၳဳသည္ ေခါင္းစဥ္ကပင္ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားကို ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚကို ေဖာ္ၫႊန္းေနသည္မွာ လည္း႐ွင္းလင္းေနပါသည္။ ထုိ၀တၳဳမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အားလံုးသိထားၿပီျဖစ္၍ အထူးေျပာစရာမလုိပါ။ ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္ ၀တၳဳသည္ ေခါင္းစဥ္ကိုၾကည့္လုိက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး၀တၳဳဟု မထင္ရပါ။ သာမန္အခ်င္၀တၳဳဟုသာ ထင္ရပါသည္။ သုိ႕ေသာ္  ထုိ၀တၳဳထဲတြင္ 1950ႏွစ္မ်ားက တကၠသိုလ္႐ွိေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ အေၾကာင္းတုိ႕မ်ားစြာ ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
အေနာ္ရထာ၀တၳဳသည္ ေခါင္းစဥ္ကို ဖတ္လုိက္္လွ်င္ သမုိင္းေနာက္ခံ၀တၳဳျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မွန္းႏုိင္ပါ သည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိ၀တၳဳႏွင့္ပတ္သက္၍ သမုိင္းပါရဂူၾကိးေဒါက္တာ သန္းထြန္းက သမုိင္းကို ေဖာ္ထုတ္ရာမွာ ေတာ္ေတာ္ညံ့သည္ဟူ၍ သူ၏ ကိုယ္ေရးအထုပတၱိ ငါေျပာသမွ်ငါ့အေၾကာင္း ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားသည္ကို ဖတ္ရပါသည္။ ဆရာႀကီး မွတ္ခ်က္ခ်သည့္အတုိင္းမွန္ကန္ေၾကာင္းကို ဆရာမႀကီးေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္ကိုယ္တုိင္လည္း ၀န္ခံပါသည္။ သမုိင္း ၀တၳဳအေၾကာင္းကို ေျပာရင္း၊ ေပၚေပါက္လာေသာကိစၥမွာ - သမုိင္း၀တၳဳမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳအမ်ိဳးအစား ထဲ၌ ပါ၀င္သလား။ ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ဤကိစၥသည္ ေယဘုယ်က်လြန္း၍ သီးျခားစဥ္းစားရပါလိမ့္ မည္။
အေနာ္ရထာ၀တၳဳတြင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ - က်န္စစ္ သားက အေနာ္ရထာမင္းႀကီးကို ေျပာေသာစကားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ဤစကားမ်ားတြင္ - "အ႐ွင္မင္း ႀကီး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာအလႊာအသီးသီးက လူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ရ႐ွိဖုိ႕လုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကို ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးရဲ႕အမိန္႕ကို အၾကြင္းမဲ့နာခံမည့္တပည့္ေတြကို ထားခဲ့ၿပီး အ႐ွင္မင္းႀကီးေနာက္ကို တစ္ဦးတည္ လုိက္လာခဲ့တယ္။ “ဟုတ္လား" ဒါဟာ အ႐ွင္မင္းႀကီးအေပၚကို ယံုၾကည္မႈ႐ွိတာကို ျပသတာ ပဲမဟုတ္ပါလား။ “လူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ရ႐ွိဖုိ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ဘ၀ေတြ အေတြးအေခၚေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ စုိးရိမ္မႈေတြကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ တကယ္အရည္အခ်င္း႐ွိတဲ့လူေတြကို ႏုိင္ငံအက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳတတ္ရမယ္။" ဟူ၍ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ဤသည္ကား အေနာ္ရထာ၀တၳဳထဲ႐ွိ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတစ္ခုတည္းကို နမူနာထုတ္ယူ၍ ျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁၃ရတီစိန္ႀကီး၀တၳဳကို ေခါင္းစဥ္ဖတ္လုိက္႐ံုျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳဟု မည္သူကမွ ယူဆမည္မဟုတ္ပါ။ ၀တၳဳကို အစအဆံုးဖတ္လွ်င္လည္း၊ ႏုိင္ငံေရး၀တၳဳအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ထည့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ၀တၳဳႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရးဆက္စပ္ပံုမွာ ေနာက္ခံအေနျဖင့္ ယူထားေသာေခတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ေခတ္ကာလျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇာတ္္လမ္းမွာ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ပြဲစားမ်ားေကာင္းစားသည့္အခ်ိန္ က ၁၃ရတီစိန္ႀကီးကို ၀ယ္လုိက္လုိသူဘက္က ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ေရာင္းလုိသူဘက္ကပြဲစားမ်ားေတြ႕ဆံုၾကၿပီး၊ ၁၃ရတီစိန္ႀကီးကို ႐ွာၾကရာတြင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထုိစိန္ႀကီးမွာလည္း ဘယ္ေနမွန္းမသိ ေရာင္းလုိသူႏွင့္ ၀ယ္လုိသူတုိ႕သည္လည္း ဘယ္သူမွန္းမသိဘဲၿပီးဆံုးသြားသည္။ ဒါႏိုင္ငံေရး၀တၳဳမွမဟုတ္ဘဲ - ဟု စာဖတ္သူကေတြးမည္ဆုိလွ်င္ မွန္ပါသည္။
ထုိနည္းတူစြာ သမုိင္းေနာက္ခံ၀တၳဳမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လီယိုေတာ္စတိြဳင္ (Leo Tolstoy) ၏ Wat and Peace (အခ်စ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) ႏွင့္ မာဂရက္မစ္ျခယ္ (Margaret Mitchell) ၏ Gone With the Wind (ေလ႐ႈးသုန္သုန္) ၀တၳဳမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
ယခုေဆာင္းပါးသည္ အာဘင္ဟုိး၏ Politics and the Novelမွ ေကာ္ႏုတ္၍ ဘာသာျပန္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဥပမာ မ်ားကို ေပးရာတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပုိ၍ ရင္းႏွွီးမည့္ ဥပမာမ်ားကို ထည့္ သြင္းေပးထားပါသည္။

က်မ္းကိုး

Irving Howe : Politics and the Novel …
The Idea of the Political Novel …
ေဒါက္တာသန္းထြန္း - ငါေျပာသမွ် ငါ့အေၾကာင္းSunday, April 6, 2014

၁၉၆၅-၁၉၈၅ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၁၉၆၅-၁၉၈၅ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ျပင္ျပီး)
 ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)
အေတြးအျမင္ အမွတ္ ၁၂၄ မတ္ ၁၉၉၇

၁၉၆၅ ခုႏွစ္သည္ ယခုအထိက်င့္သံုးေနေသာ တကၠသိုလ္ပညာေရး၏ ဒုတိယေျမာက္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၀ိဇၨာ ႏွင့္ သိပံÜဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေသာတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးေသာ အဓိက ဘာသာစနစ္(ယခု အေခၚအေ၀ၚ အထူးျပဳဘာသာစနစ္) ႏွင့္ အားလံုးနီးပါး တူညီေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က ႐ွိခဲ့ၿပီး ယခုကြယ္ေပ်ာက္သြားေသာ စနစ္ႏွစ္ခု႐ွိသည္။ ၄င္းတို႕မွာ ဘာသာရပ္အားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေသာစနစ္ႏွင့္ အမွတ္ေပးေသာစနစ္တြင္ အမွတ္တစ္ရာအစား အဆင့္မွတ္ (၁)မွ(၅) (grade 1,2,3,4,5) ေပးေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ယခုအခါတြင္ မ႐ွိေတာ့ေသာ္လည္း သမိုင္း အရ မွတ္တမ္းက်န္ရစ္ေစရန္ ယခင္ကပညာ႐ွင္မ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ ေစတနာျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊ အကယ္၍အမွားမ်ား႐ွိခဲ့လွ်င္လည္း ေကာင္းေသာေစတနာျဖင့္သာ မွားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို သင္ခန္းစာယူႏိုင္ ရန္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေ႐ွးဦးစြာျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေသာစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပံုကို ေဖာ္ျပပါမည္။
ဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသနည္း။ အဓိက အေၾကာင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ သိပံÜေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မတတ္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ သိပံÜဘာသာရပ္မ်ားကို အေတြးအေခၚ႐ွိပါလ်က္ျဖင့္ မလိုက္ႏိုင္ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ (သို႕ ေသာ္ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ သိပံÜဘာသာရပ္ကို ပို၍တတ္မလာဘဲ အဂၤလိပ္စာညံ့သူမ်ားသာ ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ၁၉၈၅ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုစနစ္ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။)
သိပံÜဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားရန္ ျပင္ဆင္ၾကသည့္အခါတြင္ ေ႐ွးဦးစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရေသာ အလုပ္မွာ သိပံÜေ၀ါဟာရမ်ာကို အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႕ ဘာသာ ျပန္ရေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာ႐ွင္မ်ား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကေသာအခါ ဆန္႕က်င္ဘက္အျမင္ႏွစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာသည္။
ပညာ႐ွင္အခ်ိဳ႕က ေ၀ါဟာရအားလုံးကို ျမန္မာေ၀ါဟာရမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းသင့္သည္ဟု ယူဆၾက သည္။ သို႕မွာသာလွ်င္ ျမန္မာလို သင္ၾကားျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အထေျမာက္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။
သို႕ေသာ္ အျခားပညာ႐ွင္အုပ္စုတစ္စုက ထိုယူဆခ်က္ကို သေဘာမတူၾကေခ်။ သူတို႕က ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေ၀ါဟာရမ်ာကို ျမန္မာမႈမျပဳဘဲ အသံဖလွယ္ျခင္းသာ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟူေသာ အျမင္႐ွိ ၾကသည္။
ထိုအျမင္ႏွစ္ခုစလံုးသည္ သူ႕ဘက္က သူမွန္ေနၾကပါသည္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္လည္း ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားၾကည့္ႏိုင္ရန္ တစ္ခုစီကို ယထာဘူတက်က် ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါမည္။
ေ၀ါဟာရအားလံုးကို ျမန္မာမႈျပဳသင့္သည္ဟု ယူဆေသာပညာ႐ွင္မ်ားသည္ သူတို႕၏ယူဆခ်က္ အတိုင္း စကားလံုးတိုင္းကို ျမန္မာလို ျပန္ဆိုရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရေသာ္-
point                   =   အမွတ္
plane                  =   ျပင္ညီ
straight line           =   မ်ဥ္းေျဖာင့္
variable               =   ကိန္း႐ွင္
constant              =   ကိန္းေသ
equation              =   ညီမွ်ျခင္း
integer                =   ကိန္းျပည့္
counting number   =   ေရတြက္ကိန္း
set                     =   အစု
element               =   အစု၀င္
convex                =   ခံုးေသာ
linear                   =   အေျဖာင့္
radius                  =   အခ်င္း၀က္
centre                 =   ဗဟို
differentiate          =   အလိုက္ေျပာင္းသည္
integrate              =   သမူဟ
curve                  =   မ်ဥ္းေကြး
          အခ်ိဳ႕ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာျဖစ္သြား႐ံုျဖင့္ အဓိပၸါယ္႐ွင္းသြား ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိုမူ အဓိပၸါယ္ထပ္မံ၍ဖြင့္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာ point (အမွတ္)၊ plane (ျပင္ညီ)၊ straight line (မ်ဥ္းေျဖာင့္) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ျမန္မာစကားလံုးေျပာင္းလိုက္႐ံုျဖင့္ အဓိပၸါယ္႐ွင္း သြားေသာ္လည္း set (အစု) ႏွင့္ element (အစု၀င္) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ာကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုလိုက္ေသာအခါမွသာ အဓိပၸါယ္ပိုမို႐ွင္းသြားေလသည္ -
          အစုဟူသည္ကား အရာ၀တၳဳမ်ား စုထားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ အစုတစ္စုတည္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ယင္းအစု၏အစု၀င္မ်ားဟု ေခၚ၏။ ဥပမာ-ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕မ်ားကို စုထားေသာ အစုကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ထိုအခါ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ၀ါးခယ္မ စေသာၿမိဳ႕မ်ားသည္ ယင္းအစု၏ အစု၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု - ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားပါ၀င္ေသာ အစုတြင္ ေက်ာ္သူ၊ စိုးသူ၊ မို႕မို႕ျမင့္ေအာင္၊ ရန္ေအာင္၊ ေမဆြိစသည္တို႕သည္ ယင္းအစု၏ အစု၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
          ဤသည္ကား ေ၀ါဟာရအားလံုးကို ျမန္မာမႈျပဳသင့္သည္ဟု ယူဆေသာ ပညာ႐ွင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕မွ်သာျဖစ္ပါသည္။
သို႕ေသာ္ ထိုအယူအဆကို ဆန္႕က်င္ေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားကမူ ေ၀ါဟာရမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုျခင္းကို သေဘာမတူၾကေခ်။ အဂၤလိပ္စကားလံုးကို အသံဖလွယ္ျခင္းကိုသာ အားေပးၾကသည္။ သူတို႕၏အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အသံဖလွယ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ စကားလံုးသစ္မ်ား တိုးလာၿပီး ျမန္မာဘာသာသည္ စကားလုံးမ်ား ပို္မို၍ ၾကြယ္၀လာမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာသည္ပင္လွ်င္ Greek, Latin မွ ဆင္းသက္လာေသာ စကားလံုးမ်ားေၾကာင့္ ၾကြယ္၀လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစကားသည္ လည္း ပါဠိ၊ ေပါရာဏစေသာ စကားလံုးမ်ားကို ဖလွယ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို ၾကြယ္၀ေနျဖင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစကားတြင္ တြင္က်ယ္စြာသံုးေနေသာစကားလံုးမ်ားျဖစ္သည့္ ေရဒီယို၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေကာ္ဖီ၊ ကင္မရာ၊ ကြန္ပ်ဴတာတို႕သည္လည္း အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကို ဖလွယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကျပန္ သည္။
အထူးသျဖင့္ သခ်ၤာေ၀ါဟာရမ်ားကို ျမန္မာဘာသာသို႕ ျပန္ဆိုျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္ကို ပိုမို၍ လြဲမွား ႏိုင္ေၾကာင္းကို ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေျပာၾကသည္။
Convex ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ခံုးေသာဟု ျမန္မာလို ျပန္လိုက္ေသာအခါ အဂၤလိပ္စာအဓိပၸါယ္ အေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း သခ်ၤာ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ တိက်မႈမ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ခံုးေသာ ဟူေသာေ၀ါဟာရေၾကာင့္ စာသင္သားအေနျဖင့္ ခံုးေနေသာအရာ၀တၳဳမ်ားကိုသာ ျမင္မိမွာေသခ်ာေနသည္။ သို႕ေသာ္သခ်ၤာတြင္ မ်ဥ္းေျဖာင့္မ်ား၊ ျပင္ညီမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ခံုးေသာအရာ၀တၳဳမ်ား၊ (convex set = အစုခံုး) မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ခံုးေသာဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ မျပည့္စံုမတိက် ေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ ခံုးေသာဟုမျပန္ဆိုသင့္၊ အသံဖလွယ္၍ ကြန္ဘက္ဟုသာ ေခၚသင့္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကသည္။
ထိုအခါခံုးေသာဟု ျပန္ဆိုထားသူမ်ားဘက္ကလည္း ဤသို႕ျပန္ေျဖသည္။
အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ convex ၏ အဓိပၸါယ္ကို အဘိဓာန္တြင္ ဤကဲ့သုိ႕အဓိပၸါယ္ေပးသည္။
Convex = rising on the exterior surface into a round form.
ဆိုလိုသည္မွာ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ေမာက္လာၿပီး ၀ိုင္းသြားသည့္ ပံုသ႑ာန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ခံုးသည္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။
သခ်ၤာတြင္ ထိုေ၀ါဟာရကိုယူ၍ သံုးေသာအခါ သခၤ်ာအဓိပၸါယ္သည္ သာမန္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ကြဲျပား သည့္ေနရာမ်ား႐ွိေသာ္လည္း စကားလံုးမွာ အဂၤလိပ္စကားလံုးျဖစ္၍ ၄င္း၏အဓိပၸါယ္သည္ သာမန္အဂၤလိပ္ စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္သာလွ်င္ ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစကားလံုးကို သခၤ်ာနည္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္လိုက္ ေသာအခါ သာမန္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ကြဲျပားခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကြဲျပားမႈသည္ ပင္ကို ေ၀ါဟာရ၌ပင္ ႐ွိထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာမႈျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမွားမဟုတ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပၾကေလသည္။
ဤသို႕ျဖင့္ ၁၉၆၅ခုႏွစ္အတြင္းႏွင့္ ၄င္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါေမာကၡမ်ား၊ ကထိကမ်ား၊ ဘာသာရပ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျမန္မာစာဆရာမ်ားသည္ ေန႕စဥ္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္၍ စကားလံုးတစ္လံုးစီကို ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေန႕မ်ားတြင္ နံနက္မွ ညေနအထိ တစ္ေနကုန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး စကားလံုးဆယ္လံုး ေလာက္သာ ၿပီးစီးေသာေန႕မ်ားလည္း ႐ွိၾကပါသည္။
စကားလံုးအားလံုးကို ျမန္မာမႈျပဳလုိေသာ အုပ္စုႏွင့္အားလံုးကို အသံဖလွယ္လိုေသာ အုပ္စုသည္ လည္း ဆက္လက္၍ အျငင္းပြားေနၾကသည္။ မည္သူဘက္ကမွ အျပတ္အသတ္အႏိုင္မရ႐ွိပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ျမန္မာႈၿပဳၿပီး အခ်ိဳ႕ကို အသံဖလွယ္ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဥပမာ convex ကို ခံုးေသာ၊ linear ကို အေျဖာင့္ဟု ျမန္မာမႈျပဳသကဲ့သို႕၊ vector ကို ဗက္တာ၊ topology ကို ေတာ္ေပၚေလာ္ဂ်ီဟု အသံဖလွယ္ေသာနည္းကို သံုးၾကသည္။ သို႕ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ differentiate ကို ျမန္မာလို အလိုက္ေျပာင္းႏွင့္ အသံဖလွယ္ေသာနည္း ဒစ္ဖရမ္ ႐ွိတ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို လက္ခံၾကသည္။ Intergrate ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကိုလည္း ျမန္မာလို သမူဟႏွင့္ အသံ ဖလွယ္ေသာ အင္တီဂရိတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို လက္ခံခဲ့ၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္ဌာနမ်ားမွာ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ဌာနတို႕ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုထားေသာ စာအုပ္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႕ျပန္ဆိုရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သခ်ၤာဌာနမွ ဆရာ တစ္ဦးႏွင့္ သခ်ၤာလံုး၀မတတ္ေသာ ဘာသာျပန္ဌာနမွ စာတည္းတစ္ဦးတို႕ ေဆြးေႏြးခ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပ ပါမည္။
စာတည္း    - ဆရာဒီမွာေရးထားတဲ့ စာလံုးႏွစ္လံုးနဲ႕  ပတ္သက္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ေမးခ်င္ပါတယ္။ 'ကိန္းစစ္႐ွင္' နဲ႕ 'ကိန္းေထြ႐ွင္' ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ 'real variable' နဲ႕ 'complex variable' လို႕ ဆိုထားပါတယ္။
သခ်ၤာဆရာ - ဒါက ဒီလိုပါ။ သခ်ၤာမွာ တန္ဖိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းေနတဲ့ ကိန္းေတြကိ ကိန္း႐ွင္(variable) လို႕ ေခၚပါတယ္။ ကိန္းေတြထဲမွာ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား႐ွိပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးက ကိန္းစစ္ (real number)၊ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ကိန္းေထြ (complex number) ျဖစ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းေန တဲ့ ကိန္းစစ္က်ေတာ့ real variable လို႕ေခၚၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းေနတဲ့ကိန္းေတြက်ေတာ့ complex variable လို႕ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။
စာတည္း    - ကိန္းစစ္နဲ႕ ကိန္းေထြဆိုတာ ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးကို ေခၚတာပါလဲ။
သခ်ၤာဆရာ - ကိန္းစစ္ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႕သာမန္ေတြ႕ေနက် ကိန္းဂဏန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းေထြ ဆိုတာက ကိန္းစစ္နဲ႕ကိန္းေယာင္ (imaginary number) ေပါင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
စာတည္း    - ကိန္းေယာင္ဆိုတာက တကယ္မ႐ွိဘူးလို႕ ဆိုလိုတာလား။ imaginary ဆုိတာက တကယ္မ႐ွိ၊ စိတ္ကူးထဲပဲ႐ွိတာကိုေျပာတာလို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕နားလည္ထားပါတယ္။ ဘယ္လိုကိန္းေထြကို ဆိုလိုတာလဲ။
သခ်ၤာဆရာ - ဥပမာေျပာရရင္ အႏႈတ္တစ္ရဲ႕ ႏွစ္ထပ္ကိန္းရင္း၊ အႏႈတ္ေလးရဲ႕ ႏွစ္ထပ္ကိန္းရင္းလိုဟာမ်ိဳး ကို ေျပာတာပါ။
စာတည္း    - ထားပါေတာ့ေလ။ ဒီေတာ့'ကိန္းစစ္႐ွင္' ဆိုေတာ့ ကိန္းစစ္ေတြကို ကိန္း႐ွင္ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာ၊ 'ကိန္းေထြ႐ွင္' ဆိုတာကလဲ ကိန္းေထြေတြက ကိန္း႐ွင္ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာေျပာတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ေမးခ်င္တာက ဒီလိုမဟုတ္လဲ ကိန္း႐ွင္ေတြက ကိန္းစစ္ျဖစ္ေနတာကိန္း႐ွင္ေတြက ကိန္းေထြျဖစ္ေနတာေကာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ဒီလိုစဥ္းစားရင္'ကိန္း႐ွင္စစ္'၊ 'ကိန္း႐ွင္ေထြ'လို႕ ေျပာရင္ေကာမရဘူးလား။
သခ်ၤာဆရာ - ကိန္း႐ွင္စစ္ဆိုတာေတာ့ နားေထာင္လို႕မဆိုးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိန္း႐ွင္ေထြက်ေတာ့ နားေထာင္ရတာ ျမန္မာမဆန္သလိုပဲ။
စာတည္း    - ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕စာတည္းအဖြဲ႕က စဥ္းစားရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ဆရာတို႕ဘက္က ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္နဲ႕ သံုးထားသလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕က သိဖို႕လိုပါတယ္။ ဒီမွာဆိုရင္ ကိန္း႐ွင္က အဓိကလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိန္းစစ္နဲ႕ကိန္းေထြ ကြာျခားခ်က္က အဓိကလား။ ဒါကိုဆရာတို႕ဘက္က ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သိေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႕စာတည္း အဖြဲ႕က သင့္ေတာ္တဲ့ ေ၀ါဟာရကို အႀကံျပဳဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။
          ဤသည္ကား ေ၀ါဟာရႏွစ္လံုးေလာက္အေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာေဆြးေႏြးခ်က္တစ္ခု၏ ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႕အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီးေ၀ါဟာရမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း၊ စာအုပ္မ်ားကို ဘာသာျပန္ ဆိုျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရပါသည္။
Relation ႏွင့္ Function ဟူေသာ ေ၀ါဟာရႏွစ္လံုးကို ဘာသာျပန္ဆိုၾကရာတြင္လည္း သခ်ၤာဆရာ ႏွင့္ ဘာသာျပန္ဌာနမွစာတည္းတို႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပံုကို စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္။
စာတည္း    - ဆရာရဲ႕စာမူထဲမွာ Relation နဲ႕ Function ကို ျမန္မာအသံထြက္နဲ႕ပဲ အသံဖလွယ္ထားတာ ေတြ႕တယ္။ ဒါက ဆရာ့အေနနဲ႕အသံဖလွယ္တဲ့ စနစ္ကိုပဲ သံုးခ်င္လို႕လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာေ၀ါဟာရ႐ွာလို႕ မေတြ႕လို႕လား။
သခ်ၤာဆရာ - ကၽြန္ေတာ္ကျဖစ္ႏိုင္ရင္ ျမန္မာေ၀ါဟာရ ေျပာင္းခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္႐ွာမရလို႕ပါ။
စာတည္း    - ဒီလိုဆိုရင္ ဆရာက ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲဒီေ၀ါဟာရေတြရဲ႕ သခ်ၤာအဓိပၸါယ္ကို ႐ွင္းျပ။ ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာေ၀ါဟာရကို စဥ္းစားေပးမယ္။
သခၤ်ာဆရာ - ေကာင္းပါၿပီ။ Relation ဆိုတာက အစုႏွစ္ခုထဲက အရာ၀တၳဳေတြကို တြဲတဲ့နည္းေတြကို ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုတြဲရာမွာ ဘယ္ဘက္က အရာ၀တၳဳတစ္ခု ယူလိုက္တဲ့အခါ ညာဘက္မွာ သူနဲ႕တြဲတာမ်ိဳး႐ွိခ်င္႐ွိမယ္၊ ႐ွိရင္လဲတစ္ခု သို႕မဟုတ္ တစ္ခုမက႐ွိႏိုင္တယ္။
စာတည္း    - ဒီလိုဆိုရင္ Relation ကို တြဲနည္းလို႕ ဘာသာျပန္ရင္မရဘူးလား။
သခ်ၤာဆရာ - တြဲနည္းဆိုတာက Combination ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ဘာသာျပန္ထားတာျဖစ္လို႕ ဒီမွာေတာ့အဲဒါကိုထပ္သံုးလို႕ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
စာတည္း    - ဒီလိုဆိုရင္ Combination ဆိုတဲ့ တြဲနည္းနဲ႕ Relation ဘာကြာသလဲ။
သခ်ၤာဆရာ - Combination ဆိုတဲ့ တြဲနည္းက အရာ၀တၳဳေတြ အမ်ားခ်ည္းထဲက ႀကိဳက္သေလာက္ယူၿပီး တြဲတာကိုေခၚတယ္။ ဥပမာ-ဆယ္ခု႐ွိတဲ့ အထဲက သံုးခု သို႕မဟုတ္ ေလးခု၊ ငါးခုစသည္ျဖင့္ တြဲတာကိုေခၚတယ္။ Relation က်ေတာ့ အစုႏွစ္ခု႐ွိတဲ့အနက္ အစုတစ္စုစီထဲက တစ္ခုခ်င္း ယူၿပီး တြဲတဲ့ စံုတြဲေတြကို ေခၚတာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ေယာက္်ားေတြပါတဲ့ အစုတစ္စုနဲ႕ မိန္းမေတြပါတဲ့ အစုတစ္စု႐ွိရင္ အဲဒီထဲက ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႕ မိန္းမတစ္ေယာက္ တြဲႏိုင္တဲ့တြဲနည္းေတြျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းဆိုရရင္ ဟိုဘက္နဲ႕ဒီဘက္ဆက္သြယ္တဲ့ သေဘာ ေပါ့ဗ်ာ။
စာတည္း    - ဒါဆိုရင္ဆရာေျပာတဲ့ အဓိပၸါယ္အရ ဆက္သြယ္ခ်က္လို႕ေခၚရင္ မရဘူးလား။
သခ်ၤာဆရာ - ရပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ဒါကိုခဏလက္ခံထားၿပီး Function ကို စဥ္းစားေပးပါဦး။ Function က်ေတာ့ အဲဒီဆက္သြယ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ဘယ္ဘက္က အရာ၀တၳဳတစ္ခုဟာ ညာဘက္က အရာ၀တၳဳတစ္ခုနဲ႕ပဲ တြဲခြင့္႐ွိတယ္။
စာတည္း    - ဆရာေျပာခ်င္တာက ဆက္သြယ္ခ်က္ဆိုတာမွာ ဘယ္ဘက္ကအရာ၀တၳဳတစ္ခုဟာ ညာ ဘက္ကအရာ၀တၳဳေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႕ တြဲလို႕ရတယ္။
သခ်ၤာဆရာ - ဟုတ္တယ္၊ လံုး၀မတြဲဘဲလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္။ Function မွာက်ေတာ့ အရာ၀တၳဳတစ္ခု တည္းနဲ႕ တြဲရတယ္။ လံုး၀မတြဲဘဲလဲ မျဖစ္ေစရဘူး။
စာတည္း    - ဘယ္အရာ၀တၳဳနဲ႕ တြဲရမယ္ဆိုတာကိုေကာ သတ္မွတ္ထားသလား။
သခ်ၤာဆရာ - သတ္မွတ္ခ်က္႐ွိတာေပါ့။
စာတည္း    - ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားသလဲ။
သခ်ၤာဆရာ - ဒါကေတာ့ အဲဒီ Function ရဲ႕ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္တဲ့အေပၚမွီေနတာပဲ။ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ ခ်က္ တစ္မ်ိဳးမွာ တြဲနည္းတစ္မ်ိဳးေပါ့။
စာတည္း    - အဲဒီဆက္သြယ္ခ်က္ဟာ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္တဲ့အေပၚ မီွေနေတာ့ကာ မွီခ်က္လို႕ ဘာသာ ျပန္ရင္မရဘူးလား။
သခ်ၤာဆရာ - ျမန္မာအဘိဓာန္ထဲမွာ မွီခ်က္ဆိုတဲ့ စကားလံုး႐ွိလို႕လား။
စာတည္း    - ႐ွိေတာ့မ႐ွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုလိုပညာရပ္နဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ အခ်ိဳ႕ေ၀ါဟာရေတြကို ထြင္ရတာေပါ့ဗ်ာ။ ျမန္မာစာပါရဂူေတြက ဘာေျပာမလဲေတာ့မသိဘူး။
          ဤေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား သိေစလိုသည္မွာ ထိုအခ်ိန္က ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ဌာနမွ စာတည္းမ်ားသည္ မည္မွ်အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းခံ၍ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကသည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပညာရပ္အားလံုးကို သင္ၾကားေသာစနစ္သည္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဆယ္တန္းကို GCE O Level အဆင့္သတ္မွတ္၍ သင္႐ိုးမ်ားေျပာင္းလဲ ျပီးတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ လည္း လုိက္လံေျပာင္းလဲေသာအခါတြင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္စဥ္က ပညာ႐ွင္မ်ားသည္ ေစတနာေ႐ွ႕ထား၍ မည္မွ်ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ကို သိေစလုိ၍ သမုိင္းမွတ္တမ္း သဖြယ္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထုိအခ်ိန္က ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရေသာ စနစ္တစ္ခုမွာ အဆင့္အလုိက္ (Grading) အမွတ္ေပးစနစ္ျဖစ္သည္။
Grading အမွတ္ေပးစနစ္တြင္ အမွတ္ တစ္ရာအစား၊ အဆင့္ငါးမ်ိဳးသာ ခြဲျခားထားသည္။ အဆင့္ မွတ္(၁) Grade (1) သည္ အညံ့ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဘာသာတြင္မဆုိ ဤကဲ့သုိ႕ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရလွ်င္ စာေမးပြဲမေအာင္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ အဆင့္မွတ္(၂) Grade (2) သည္ သာမန္အသင့္အတင့္ ႐ွိသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ သုိ႕ေသာ္ အဆင့္မွီရန္ လုိေသးသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အဆင့္မွတ္(၃) Grade (3) သည္ အလယ္အလတ္ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ ျမင္ေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။ အဆင့္အမွတ္(၄) Grade (4) သည္ ပ်မ္းမွ်ထက္သာလြန္ေသာ အဆင့္ (above average) ျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္သည္။ သုိ႕ေသည္ အျမင့္ဆံုးမဟုတ္ပါ။ အဆင့္(၅) Grade (5) သည္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိဘာသာရပ္တြင္ အထူးခၽြန္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။
ထုိအမွတ္ေပးစနစ္ကို စတင္တီထြင္စဥ္ အခါကအမွတ္တစ္ရာကို လံုး၀မေပးေတာ့ဘဲ ေက်ာင္းသား ၏အေျဖလႊာတစ္ခုလံုးအေပၚတြင္ ၾကည့္၍ ထုိေက်ာင္းသား၏ အရည္အခ်င္းမည္မွ်ျဖစ္သည္ကို သတ္မွတ္ ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ပါသည္။
သုိ႕ေသာ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အမွတ္တစ္ရာေပးၿပီးမွ ရ႐ွိေသာ အမွတ္ကို ၾကားပုိင္းမ်ားပုိင္းၿပီး `အမွတ္ … မွ … အထိ ၾကားတြင္ အဆင့္ …´ဟူ၍ ျပန္ဖြဲ႕ေသာ နည္းကိုသံုးခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အမွတ္တစ္ရာစနစ္သည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္း မ႐ွိျဖစ္ေနခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အမွတ (၅၀)ရ႐ွိေသာသူႏွင့္ (၆၅)မွတ္ရ႐ွိေသာသူ ႏွစ္ဦးစလံုးကို အဆင့္(၃)ဟူ၍ တစ္မ်ိဳးတည္းသတ္မွတ္လုိက္ရာ အရည္အခ်င္း မတူသူႏွစ္ဦးအဆင့္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ေနျခင္း၊ (၆၅)မွတ္ရ႐ွိသူသည္ အဆင့္(၃)ျဖစ္ေနၿပီး၊ (၆၆)မွတ္ရ႐ွိသူက အဆင့္(၄)ျဖစ္သြားေသာအခါ အရည္အခ်င္းသိပ္မကြာဘဲႏွင့္ အဆင့္တစ္ဆင့္လံုးလံုး ကြာသြားျခင္းတုိ႕ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အဆင့္မွတ္ေပးနည္း Grading စနစ္သည္လည္း ၁၉၈၀ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရပါသည္။
ယခုအခါတြင္ grading အမွတ္ေပးစနစ္ကို ဘြဲ႕လြန္အတန္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မဟာ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပံÜ၊ M.A/M.Sc က်မ္းႏွင့္အမ္ေဖး M.Pil က်မ္းမ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္သာ ဆက္လက္၍ က်င့္သံုးေနပါ သည္။
ဤေဆာင္းပါးတြင္ ယခင္ကတီထြင္ခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ဆက္လက္၍ မက်င့္သံုးျဖစ္ ေသာ စနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို ဗဟုသုတျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႕ေသာ္ ထိုစနစ္မ်ားကို ယခုက်င့္သံုးေနေသာ စနစ္မ်ားျဖင့္ မတူ႐ံုျဖင့္ အျပစ္တင္ျခင္း မျပဳၾကရန္ သတိထားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ ျပရေသာ္ ကိုယ္ငယ္စဥ္က မက္မက္ေမာေမာ ကစားခဲ့ေသာ ကစားစရာမ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ အဆင္မေျပ၍ မေပါင္းခဲ့ရေသာ ငယ္ကခ်စ္ခဲ့ေသာ ပထမအခ်စ္ကိုလည္းေကာင္း ျပန္လည္ စဥ္းစားေသာအခါ အျပစ္တင္စရာ မ႐ွိသကဲ့သုိ႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ သခ်ာၤဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားဘက္မွ ေဒါက္တာခ်စ္ေဆြ၊ ဦးလွျမင့္၊ စာရးသူကိုယ္တုိင္ တုိ႕ျဖစ္ၾကျပီး ဘာသာျပန္ဌာနမွ ဦးမင္းေအာင္ (သိပၸံမင္းၾကည္၊ ဦးတက္တုိး၏ သား) ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေဆြ (စာရးဆရာ မင္းေက်ာ္) တုိ႕ပါ၀င္ေဆြေႏြးၾကပါသည္။)