Friday, April 1, 2016

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွာပုံေတာ္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း ( သ ခ်ာၤ )


 ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွာပုံေတာ္
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း ( သ ခ်ာၤ )

ေမေမ ေဒၚ ခင္မ်ိဳးခ်စ္သည္ သူ၏ ကိုယ္ ေရး အထုပၸတၱိ QUEST FOR PEACE (ျငိမ္းခ်မ္း ေရး ရွာပံု ေတာ္ ) ကို The Working Peoples’ Daily သတင္းစါတြင္၁၉၆၄ က ေရးခဲ့ စဥ္ အခါက စြန္း လြန္းတရား အားထုတ္ ျခင္း ေၾကာင့္ သူ၏ ဘ၀ ေျပာင္း သြား ပုံကို စာတမ္း တစ္ခု ေရ းသား ျပဳ စု ရန္ သာရည္ရြယ္ ခဲ့ ပါ သည္။သို႔ရာတြင္ စြန္း လြန္းတရား အားမ ထုတ္ မီ က ဗုဒၶ ဘာသာအေပၚ ယံု ၾကည္မႈ ပ်က္ ျပားခဲ့ ပံု အေၾကာင္း မ်ား ကို ေျပာ ရန္ လို ပါ သည္။ထို အခါ ၄င္း မ တိုင္ မိီွ က အဖိုး နွင့္ အတူ ေန ခဲ့ ေသာ မိ ရုိး ဖ လာ ဗု ဒၶ ဘာ သာ၀င္ ကေလး ဘ၀ ကို လည္းေဖၚ ျပ ရန္ လို အပ္ လာ ျပန္ ပါ သည္။

ေဒၚခင္ မ်ိဳးခ်စ္ ဧ။္ Quest For Peace ( ျငိ မ္း ခ်မ္း ေရး ရွာ ပံု ေတာ္ )အမည္ ရွိ ကို ယ္ေရး အ ထုပ ၸ တၱိ ကိုယခင္ က မူ ၾက မ္းမ်ား တြင္ ေခါ င္း စဥ္အ မ်ိုဳး မ်ိဳး ျဖ င့္ေရး သား ခဲ့ ဖူး ပါ သ ည္ ။၄င္း တို. ထဲ မွ ႏွ စ္ ခု မွာ  ... Many a house of Life Hath Held Me ( ခႏၶာ အိမ္ မ်ား စြာ တို.သည္ ကြ်ႏ္ု ပ္ကိုဤ သံသ ရာ ထဲ မွ မ ထြက္ေအာင္တြယ္ ထား ၾက ဧ။္ ။ ) နွ င့္ House of Life ( ဤ ခ ႏၶ ာ အိ မ္ ) ဟူ ၍ ၿဖ စ္ သည္ ။

ထို ေခါင္းစဥ္ ႏွစ္ခု သ ည္ Sir Edwin Arnold ( ဆာ အက္ ဒြင္ အာႏုိး ) ဧ။္ က ဗ်ာထဲ မွ ၿဖစ္ သည္ ။

ထို ကဗ်ာ သည္ Light of Asia (အာရွ အ လင္း ေရာ င္) မ ဂၢ ဇ င္း ထဲ တြင္ ပါ ၀င္ ခဲ႔ သ ည္။ ယင္း ကဗ်ာ ၏ အ ဓိ ပၸါ ယ္ မွာ ဤ သို႔ ၿဖ စ္ သည္ ။

ဤ ခ ႏၶာ အိ မ္ မ်ား စြာ တို. သည္
ကြ် နု္ ပ္ကို -- ဤ သံ သရာ ထဲ မွ မ ထြ က္ ေအာင္
တား ဆီး ပိတ္ ပင္ ထား ႀက ကု န္ ၏ ။

အ စဥ္ ပူူ ေဆြး စရာ မ်ား ၿဖင့္ ၿပ ည္. ေန ေသာ
ဤ အာရံု ငါးပါးတို.၏ အက် ဥ္းေထာင္မ်ား
ဟု တင္စား၍ ေခၚ ဆို ထိုက္ ေသာ --
ဤ ခ ႏၶာ အိမ္ မ်ား စြာ တို. ကို
ေဆာက္ လုပ္ေသာ တရား ခံ ကို
အ စဥ္ မ နား တမ္း ရွာ ေဖြ ခဲ့ ပါ သည္။

ယ ခု ေတာ႔ ဤ တ ရား ခံ ကို
ေတြ. ပါ ၿပီ ။

သင့္ ကို ေကါင္းေကါင္း သိ ေန ပါ ၿပီ ။
ဤ ေ၀ဒနာ နံ ရံ ၾကီး မ်ား ကို သင္ သည္
ဘယ္ေတာ့ မွ မေဆာက္ ရ ေတာ့ အ့့ံ
လိမ္ လ ည္မႈမ်ား ၿဖင့္ ၿပည္. ေန ေသာ
အမိုးသစ္ပင္ ၾကီး ကို လည္း
မ စိုက္ ထူ ရ ေတာ အ့ံ ။

သင္ ေဆာက္ထားခဲ့ ေသာ အိမ္ၾကီး သည္လည္း
ၿပိဳ က်သြား ေလ ၿပီ--
တိုင္ မ်ား မွာ လည္း က်ိုဳး ကုန္ ေလ ၿပီ
ဒါ ေတြ သည္ မွား ယြင္းေသာ ယံုၾကည္ ခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါ။
ယခုေတာ့ --ဒီ ၀ဋ္ က ကြ် တ္ ျပီ--
ဒီ သံ သ ရာ က လြ တ္ ျပီ ။

ဆာအက္ဒြင္အာနိုး
အာ၇ွအလင္းေ၇ာင္မဂၢဇင္း

Many a house of life hath held me နွင့္ House of life ဟူေသာေခါင္း စဥ္နွစ္ခု နွင့္ ပတ္ သက္၍ အဂၤ လိပ္ စာေပပါရဂူ ၾကီး ႏွစ္ ဦး ျဖစ္ ၾက ေသာ မစၥ စ္ ေဂၚ ဒိြဳ င္း ႏွင့္ ဦး ၀င္းေဖတို. ႏွစ္ ဦးတို. သည္ အ ၾကီး အ က်ယ္သေဘာထား ကဲြ လြဲ ျပီး ျငင္း ၾကပံု ကုိ မွတ္ မိ ေနပါသည္။တစ္ဦး(ဘယ္သူမွန္း မသိ) က ပထမ ေခါင္း စဥ္ ျဖစ္ ေသာ က ဗ်ာဆန္ဆန္ ေလး ကုိ သေဘာ က် သည္။ေနာက္ တစ္ဦး ကမူ ကဗ်ာ ဆန္ ျခင္း သည္ ေလး နက္မႈ ကုိ ပ်က္ စီးေစသည္ ဟု ယူဆ သည္။ထုိ. ေၾကာင့္ ရုိးရိုး သားသား ဒုတိယ ေခါင္း စဥ္ ကုိ ပုိ ၍ သေဘာ က် သည္။ေမေမ ေဒၚ ခင္ မ်ိုဳး ခ်စ္ သည္ ထို ပုဂၢိဳလ္ ႏွ စ္ ဦးစလံုး ကို ေလးစားရ ကါး ဘာ လုပ္ ရ မွန္း မ သိ ျဖစ္ ေနသည္။ဤ ကဗ်ာ ကို ျပန္ ဖတ္ ရင္း ေမေမ စဥ္း စားမိေသာ ေနာက္ ထပ္ေခါင္း စဥ္ တစ္ ခု ကို သ တိ ရ မိ ပါ သည္။၄င္း မွာ These Walls of Pain ျဖစ္ သည္။သို. ေသာ္ ယင္း ေခါင္း စဥ္ သည္ အ ဓိ ပၸါယ္ ထပ္ ဆင့္ ရွင္း ျပ ရန္ လို ေသာ ေၾကာင့္ ၎ ကို မယူ ေတာ့ ပါ။

ေနာက္ ဆံုး 1964 တြင္ Working Peoples’ Daily သတင္း စာတြင္ Quest For Peace အ မည္ ျဖင္.အ ခန္း ဆက္ ထည့္ ခ့ဲ ပါ သည္။ထို အခန္းဆက္ ကုိယ္ ေရး အထုပၸ တၱိ ကို စာ အုပ္ ထုတ္ ရန္ ကိစၥ တြင္ စာေရးဆရာ နွ င့္ ထုတ္ ေ၀သူ တို. ၾကားသေဘာ ထား ကဲြ လဲြ ခဲ့ ပါ သည္။ ေမေမ ေဒၚ ခင္မ်ိုဳ ခ်စ္ ၏ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ မွာ စြန္းလြန္း တရား အား ထုတ္ မႈ ေၾကာင့္သူ ၏ ဘ၀ ေျပာင္း သြား ပံုကို တင္ ျပရန္ ျဖစ္ သည္။သို. ေသာ္ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ သူမ်ား သည္ တရားအားထုတ္ျခင္း အပိုင္း ကို လံုး ၀ စိတ္ မ၀င္ စား ပါ။သူ တို ဘက္ မွ ျဖစ္ ႏုိင္ လ်င္ တရား ထုိင္ေသာ အ ပိုင္း မ်ား ကို ဖယ္ ပစ္ ျပီး ႏုိင္ ငံ ေရး လႈပ္ ရွား မႈ မ်ား အ ေၾကာင္း ကို သာ ေရး ေစ ခ်င္ ပါ သည္ ။သို. ေသာ္ လည္း စါေ၇းသူ ေမေမ ေဒၚ ခင္ မ်ဳိး ခ်စ္အေန ျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေရး ကိစၥ မ်ားကို တရားအားထုတ္ သည္. ကိစၥ မ်ား အတြက္ အေထာက္ အ ကူ ျဖစ္ရုံ မွ် သာေရးရန္ ဆႏၵ ရွိ ပါ သည္။ဥပမာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း ၏ အ တြင္းေရး မႈး ျဖစ္ လာ ေသာ ဗိုလ္ သိန္း ေဆြ နွင့္ ေတြ. ဆံု ခဲ့ ပံု ႏွင့္ထို ပု ဂၢိဳ လ္ သည္ ေမေမ ေဒၚ ခင္မ်ိဳး ခ်စ္ ၏ တရား ျပ ေသာဆရာ ျဖစ္ လာ ပုံ တုိ. ျဖစ္ သည္။

ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္ ၏ ကိုယ္ေရးအထုပၸ တၱိ Quest For Peace သည္ ပါရ မီ စာ ေပ မွပ ထမ ဦး ဆံုး အ ၾကိမ္ ထြက္ လာပါ ေတာ့ မည္ ။ ယင္း အ ထု ပၸ တၱိ ၏ အပိုင္း ျဖစ္တစ္ခုျဖစ္သည္. Buddhist Pilgrim’s Progressကို (ဗု ဒၶ ဘာသာ ၀င္ တစ္ ဦး ၏ ခရီး ၾကမ္း ) အမည္ ျဖင့္ ကြ်န္ ေတာ္ ၏ ဘာသာ ျပန္ နွင့္ အ တူ ၂၀၁၃က ထြက္ ခဲ့ ပါ သည္။ ၎ အ ျပင္ The Ruse and War-time Stories ကို (လမ္း လႊဲ ျခင္း နွင့္ စစ္ အ တြင္းအေတြ. အ ၾကံဳ မ်ား) အမည္ျဖင္. ဂ်ဴ နီ ယာ ၀င္း ၏ ဘာသာ ျပန္ နွင့္အ တူ ထြက္ ခဲ့ ပါ သည္။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း ( သ ခ်ာၤ )

No comments:

Post a Comment