Tuesday, July 28, 2015

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း( သခၤ်ာ ) - ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာမ်ား


ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း( သခၤ်ာ )     - ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာမ်ား
(ကာတြန္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ စာမူ) ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၁၅

                                             
        ဂ်ဴနီယာ၀င္းသည္ သူ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရး သားခဲ့ေသာ ကင္ဒယ္   ebook  ေဆာင္းပါး ျဖစ္ သည္႕   The Rise and Fall of  Pyaw Daw Zet   ကိုု  သူ ကိုုယ္ တိုုင္-- ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္က်ဆံုုးခန္း --  ဟူ၍  ဘာသာ ျပန္ ျပီး မိုုးမခ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ဴလိုုင္ ၂၀၁၁  တြင္ ထည္႕ ခဲ့ သည္။ ဘာသာျပန္ရာတြင္  The Rise  (တက္ လာ ျခင္း) ကိုုထည္႕  မျပန္ေတာ့ ဘဲ  The Fall  (က်ဆံုုးခန္း )   ကိုုသါ အသားေပး ခဲ့ သည္ကိုု ေတြ႕  ခဲ့ ရပါ သည္။  ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္  မဂၢ ဇင္းသည္  နတ္သမီး ပံုုျပင္ေလး ပမာ အစေကါင္းခဲ့ျပီး  ၊ ေနာက္ဆံုုးတြင္  ရွိတ္စပီးယား  ၏ေၾကကြဲဖြယ္  ျပဇာတ္ပမာ  အဆံုုးသတ္ခဲ့ရပံုုကိုု  ဂ်ဴနီယာ၀င္း  ကေရးသါး ထားပါသည္။ ထိုုဇာတ္လမ္း  ထဲမွ အေၾကာင္းအရာ အခ်ုုဳ့ိ႕  ကိုု ထပ္မံ  ျဖည္႕ စြက္၍ တင္ ျပရန္ ဤေဆာင္း ပါးကိုု ေရးသားျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္ ။                        

    အထူးသျဖင့္ တင္ျပလိုုသည္မွာ ၊ ေပ်ာ္ ေတာ္ဆက္၏ ျမစ္ဖ်ား  ခံရာ စါ ေစါင္မ်ား အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ေမေမ ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္သည္ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ အတြက္ အ ၾကံ အစည္ မ်ား ကိုုရ ရွိခဲ့ေသာ  ထိုုေခတ္က  ထြက္ ခဲ့ေသာ (၁၉ ၅၀ - ၁၉၇၀ ) စါေစာင္ မ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္ ။   
ယင္းရုပ္ျပစါေစါင္မ်ားသည္  ယခုုအခါတြင္ မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ၊    ၄င္းတိုု႔သည္ သမိုုင္း၀င္ပစၥည္း  မ်ားျဖစ္ ေနပါျပီ။  ထိုုစာေစာင္မ်ား၏ အမည္မ်ားမွာ--   Eagle (E), Swift (S), Robin (R), Girl (G) , School Friend (SF), Princess (P), Finding Out (FO), Look and Learn(LAL) , Knowledge (K), Understanding Science)(US) တိုု႕  ျဖစ္ၾကပါသည္။   E ,S , R  ,G   တိုု႕ သည္ ကုုမၺဏီ  တစ္ခုုတည္း  မွထုုတ္ ေသါ စာေစာင္မ်ား ျဖစ္ ၾကသည္။  E သည္လင္းယုုန္ငွက္ ၊ S    သည္ ပ်ံ  လႊားငွက္  ၊ R      သည္ ုုသပိတ္လြယ္ ငွက္  ဟုု အဓိပၺါယ္ ရပါ သည္ ။   

စါေစာင္မ်ား၏  မ်က္ႏွာဖံုုး တြင္ ထိုုငွက္  မ်ား၏ပံုု  မ်ားပါ  ရွိ ပါ သည္။  အရြယ္အား ျဖင့္ လင္းယုုန္ငွက္  သည္ အၾကီးဆံုုး၊ပ်ံ လႊြား သည္ ဒုုတိယ၊ သပိတ္လြယ္ငွက္  သည္ အ  ငယ္ဆံုုးျဖစ္ သည္။သိုု႕ ရာတြင္ စာဖတ္ ပရိသတ္  ကိုုရည္ညႊန္းရာတြင္  E  ကိုု ၁၅ ႏွစ္ မွ အသက္  ၂၀ အရြယ္ အတြက္ ၊ S    ကိုုဆယ္ ႏွစ္မွ  ၁၅  ႏွစ္ အရြယ္ ၊    R   ကိုု  ဆယ္ႏွစ္ ေအာက္ အတြက္   ဟူ ၍ ျဖစ္ ပါသည္။ E   သည္ေယာက္်ား ေလးမ်ား အတြက္ျဖစ္ျပီး   S   ႏွင့္   R       တိုု႕ သည္  က်ား  နွင့္ မ ႏွစ္ မ်ိုုဳး စလံုုး  အတြက္ ျဖစ္ သည္ ။ G    သည္       E   ဖတ္ေသာ  ေယာက်္ားေလမ်ား  ႏွင့္  ရြယ္တူ  မိန္းကေလးမ်ား  အတြက္ျဖစ္သည္ ။  ထိုု႕  ေ ၾကာင့္       E  ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ   အဓိက  ဇါတ္ေကါင္မ်ား သည္ အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ ၾက ျပီး ၊   G    ထဲတြင္ ပ၀င္ ေသါ  အဓိက ဇာတ္ေကါင္ မ်ား မွာ အမ်ိဳး သမီးမ်ား  ျဖစ္ ၾက သည္။    E ထဲတြင္  က မၻာ့ ထင္ ရွားေသာ ပုု ဂၢဳိလ္ မ်ား အေၾကာင္းတြင္ ၊  အမ်ိဳး သားမ်ား ျဖစ္ ၾက ေသာ Isaac Newton , Graham Bell ,Pythagoras ,Einstein,       စသည္ တိုု႕  အ ေၾကာင္း မ်ားကိုု ေဖၚျပ  သလိုု    G       ထဲ တြင္  အမ်ိဳး  သမီး  မ်ား  ျဖစ္ ၾကေသာ     Florence Nightingale , Madame Curie ,Mary Shelley,   Anne Frank , စ သည္တိုု႕  အေၾကာင္း မ်ာ ကိုုေဖၚ ျပ သည္ ။

                  ၄င္း   တိုု႕ ကိုု စါေပတိုုက္ တစ္ခုု တည္း မွ ထုုတ္မွန္း  သိေစရန္  စါေစါင္  တိုုင္း တြင္ အျခား စါေစာင္မ်ား၏ အမည္မ်ား  ကိုုပါ ေဖၚ ျပေလ့ ရွိ သည္။  ဥပမာ --   Swift          တြင္    Companion paper to  Eagle, Girl  and Robin  ဟူ ၍ ေရး သားေဖၚ ျပ ထား သည္။
    
School Friend   ႏွင့္     Princess     မ်ား သည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေက်ာင္း သူ ေလးမ်ား အတြက္  ရုုပ္ျပ အပါတ္စဥ္ ရုုပ္ျပ စါေစာင္ မ်ား  ျဖစ္ သည္။ ၄င္း တိုုထဲ တြင္ပါ၀င္ေသာ အဓိက ဇာတ္ ေကာင္ မ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္  သက္ အ မ်ိုုဳး သမီးေလးမ်ား  ျဖစ္ ၾကသည္။ဤ ေနရာတြင္ Princess        ထဲမွ  အခန္း ဆက္ ရုုပ္ ျပ ဇတ္လမ္း တစ္ ခုု အေၾကာင္းကိုု  ယခုု တိုုင္ မွတ္ မိ ေနပါ ေသး သည္။  ထိုုဇာတ္လမ္း ၏ အမည္မွာ  The Happy Days  ျဖစ္ သည္။ အဓိကဇါတ္  ေကါင္ မွာ  Sue Day          အမည္ရွိ ဆယ္ ႏွစ္ အရြယ္ မိန္း ကေလးတစ္  ဦးျဖစ္ သည္။ သူ ၏မိသားစုုထဲတြင္  အေဖ၊အေမ ၊ အစ္ကိုု ၊ အစ္မ ၊   ေမာင္ေလး ၊ ညီ မေလး ၊ တိုု႕ ပါ ၀င္ သည္ ။

     ထိုုအခ်ိန္က  ေမေမ ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္ သည္ လုုပ္သား( အဂၤလိပ္ )  သတင္း  စါတြင္  လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ အမႈထမ္း  ေနစဥ္ ျဖစ္သည္။ အစိုုး  ရ၏  တာ၀န္ေပးမႈေၾကာင့္  ေတဇ ႏွင္ ေရႊ ေသြး စါ ေစာင္ တိုု႕ ၏ အယ္ဒီတာ   အဖဲြ႕  ၀င္ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ ေမေမသည္ဆိုုခဲ့ေသာ   မိသားစုု ဇာလမ္းကိုု    “ခ်စ္ခ်စ္ ႏွင့္ မိသားစုု”  ဟူ၍ ျမန္မာမႈျပဳျပီး   အခန္းဆက္  ေရးခဲ့ပါသည္။ထိုု အခ်ိန္က  ယင္း ရုုပ္ျပ အခန္းဆက္ ဇာတ္လမ္း  သည္ လူၾကိဳက္  အလြန္မ်ား  ေသာေၾကာင့္၊ အုုပ္ခ်ုုဳပ္ေသာ အစိုုးရက မ်က္စိ က်လာခဲ့ သည္။   ထိုုအခါ    ေမေမေရးေသာ ခ်စ္ခ်စ္နွင့္ မိသားစုု  ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္   အေပ်ာ္ဖတ္   သက္သက္ သာျဖစ္ေန၍ ေပၚလစီ   ီႏွင့္ မကိုုက္ ၊  ခ်စ္ခ်စ္နွင့္မိသါးစုု    ဇါတ္လမ္းမ်ား သည္ ၊ အစိုုးရ၏  ၀ါဒ  ျဖန္႕  ခ်ီ ေရး အတြက္  သါျဖစ္ ရမည္  ဟူ၍   မူ၀ါဒ  ကိုုခ်မွတ္ လိုုက္သည္။  ထိုု႕  ေၾကာင့္ ၊ ေမေမ  ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္ သည္   အယ္ဒီတာ  အဖြဲ႕မွ နႈတ္ထြက္ခဲ့ရသည္။ ခ်စ္ခ်စ္  နွင့္ မိသားစုု  ဇာတ္လမ္း  မ်ား ကိုု ေဒၚ ခင္မ်ိဳးခ်စ္ က မေရးေသာ္လည္း ၊က်န္ ခဲ့ေသာ  အယ္ဒီတာ  အဖြဲ႕  ၀င္ မ်ား က ဆက္လက္၍ ေရး ၾကသည္။ ထိုုအခါ  ခ်စ္ခ်စ္ ႏွင့္ မိသားစုု၀င္  မ်ားသည္  လမ္းစဥ္ပါတီ၀င္မ်ား  (ယခုုဆိုု  လ ွ်င္ ၾကံ႕  ခိုုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕  ျဖိဳေရး ပါတီ ) ၊ လမ္း စဥ္လူငယ္မ်ား  ၊  ေတဇလူငယ္မ်ား ၊  ျဖစ္သြား ၾက သည္ ။ဇါတ္လမ္း မ်ား  မွာလည္း  အစိုုး ရ ၏ ၀ါဒ ျဖန္႕  ခ်က္မ်ား  သာ ျဖစ္  ေနေလသည္ ။

    Knowledge, Finding Out , Understanding Science   တိုု႕  သည္ စါေပ တိုုက္ တစ္ ခုု တည္း မွ ထုုတ္ေသာ ပညာေပး စါေစာင္ မ်ား  ျဖစ္ ၾက သည္။ေခါငး္စဥ္ ၏ အ ဓိပၺါယ္ အရ  Knowlegdge      သည္ ပညာ ဗဟုုသုုတ စါေစာင္  ျဖစ္သည္။၄င္း ၏ မ်က္နွာဖုုံး  တြင္   The colour  magazine   which  grows into an encyclopedia  ( စြယ္စံုုက်မ္း တစ္ခုု  အျဖစ္ ၾကီး  ထြား လာ ေစမည္႕  ေရာင္ စုုံ မဂၢ ဇင္း )  ဟူ၍ ကဗ်ည္း  ထိုုး ထား သည္ ။Knowledge သည္  ၀ိဇၨာ၊  သိ ပၺံ ၊ အ နုုပညာ ၊သမိုုင္း ၊ပထ၀ီ ၊ ဘာသာစါေပ ၊ ဆိုုင္၇ာ  ပညာေပး ေဆာင္း ပါးမ်ား ပါ၀င္  ျပီး  ထိုု မ ဂၢ ဇင္း မ်ားကိုု  စုု ထား လ ွ်င္  စြယ္စုုံ  က်မ္း တစ္ ခုု ျဖစ္ လာ မည္ ျဖစ္ သည္။   Finding Out    သည္ Knowlegde           အလြယ္ စား ဟုု ဆိုု ႏုုိင္ သည္ ။ Knowledge   ကိုု လူငယ္မ်ား   ဖတ္ ၍  လြယ္ကူ  ေအာင္ ေရး သား ထား ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

     အသက္အရြယ္ အား ျဖင့္   Knowledge (K)     သည္  အသက္ ၂၀ ႏွစ္ေလာက္  အတြက္  ျဖစ္ ျပီး   Finding Out (FO)          သည္  ဆယ္ေက်ာ္သက္  မ်ား အတြက္  ျဖစ္ သည္ ။   K ထဲတြင္ မပါ၀င္ေသာ  အခန္းမ်ား  ျဖစ္ သည္႕ --  ပံုုျပင္ က႑ ၊ အ ဂၤ လိပ္စာ သင္ခန္းစာ ၊ရွိတ္ စပီးယား ၏ ျပ ဇာတ္ မ်ား  ကိုု  သရုုပ္ ေဖၚ ထား ေသါ ရုုပ္ ျပ ဇာ တ္လမ္း မ်ား  သည္   (FO)      ထဲ တြင္ ပါ သည္ ။ Understanding Science(US)  သည္ သူ၏ အမည္အတိုုင္း သိပၺံ အေၾကာင္းျဖစ္ သည္။ အေရးအသါး ႏွင့္ တင္ျပ ပံုုမ်ား သည္  K  ထက္ ပိုု ၍ အဆင့္  ျမင့္ သည္။

         Look and Learn  (LAL )   သည္ အပါတ္စဥ္ ထုုတ္ေသာ  ပညာေပး စါေစာင္  ျဖစ္ သည္။  ၄င္း သည္   K , FO , US  တိုု႕  ကိုု  ပံုုစံ  တစ္ မ်ိုုး ျဖင့္  ခြဲ  ထုုတ္ ေသာ စါေစာင္ ျဖစ္ သည္ ။ အေပၚ ရံ  ၾကည္႕   လိုုက္ လ ွ်င္  K, FO , US                          တိုု႕  သည္ စကၠဴ အ ထူ စား ကိုု သံုးထား သည္ ကိုုေတြ႕ ရ သည္။  LAL  တြင္သံုုးထား  ေသာ စ ကၠဴ မွာ မဂၢ ဇင္း စကၠဴမ်ိဳး ျဖစ္ သည္။  LAL  တြင္ ေဆာင္းပါးမ်ာ တင္ ဆက္ ပံုု  မွာ     K , FO , US    တိုု႕  ျဖင့္ လြန္စြာ ကြာ ျခား ပါ သည္ ။    LAL   တြင္  ပါ၀င္ေသာေဆာင္းပါး  မ်ား သည္ ပညာေပး ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ေသာ္ လည္း ၊ တင္ျပပံုုမွာ သာမန္အေပ်ာ္ဖတ္  ေဆာင္းပါး   မ်ား ပံုုစံမ်ိဳး ျဖစ္ ပါသည္။ LAL၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ေဆာင္းပါးမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုုစာေစာင္ထဲရိွ  ေဆာင္းပါးမ်ားကုုိ ဖတ္သြားရံုုျဖင့္ပင္ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာ - ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားကိုု ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အနာဂတ္ကိုု ၾကိဳျမင္ေသာသူ (စာေရးဆရာ H.G Wells အေၾကာင္း)၊ ပင္လယ္ထဲမွ ဆယ္ယူခဲ့ရေသာျမိဳ႕ (Amsterdam ျမိဳ႕၏သမိုုင္း)၊ မိုုင္ေပါင္း သံုုးရာရွည္ေသာ ေရႊလမ္းၾကီး (ေတာင္အာဖရိက၏ ေရႊတြင္းအေၾကာင္း)၊  သူ၏ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားကုုိ ေငြရဖိုု႔အတြက္သာသံုုးသူ (ပန္းခ်ီဆရာ Teniers အေၾကာင္း)၊ အစိုုးရတစ္ခုုကိုု ျပဳတ္က်ေစခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ (Gullivers Travels ေရးေသာ စာေရးဆရာ Jonathan Swift အေၾကာင္း)၊ ဟိုုေရွးအခါမွ ယခုုအထိ သာမာန္ေစ်းဆိုုင္မ်ား စူပါမားကက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပံုု သမိုုင္း၊ ငလက္မ၏ အံ့ဖြယ္သမိုုင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မ်က္ႏွာဖန္တီးသူမ်ား (မ်က္ႏွာဖံုုးျပဳလုုပ္သူမ်ား)၊ သဲကႏၱာရထဲမွ သူပုုန္ေခါင္းေဆာင္ (Lawrence of Arabia ၏ အထုုပၺတၱိ)၊ မီးျဖင့္ စာေရးေသာဓါတ္ေငြ႕ (နီယြန္ေရာင္ျခည္ အေၾကာင္း)။

         LAL    ထဲတြင္ ကြ်န္ ေတာ္ အလြန္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသါ  အခန္း တစ္ ခုု မွာ   A Guide to Authors and their  works    - စါေရးဆရာမ်ား   ႏွင့္ ၄င္း တိုု႕ ၏ စါေပ လက္ရာ မ်ား-- ျဖစ္သည္။ စိတ္ထဲတြင္  ဤ ကဲ့ သိုု႕ ေသာ  ေခါင္း စဥ္ ျဖင့္ ျမန္ မာစာေပ အေၾကာင္း ကိုုေရးခ်င္စိတ္ မ်ား ေပၚလာ သည္ ။  သိုု႕ ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ ၏အားနည္းခ်က္  တစ္ခုု ေၾကာင့္ မေရးႏုုိင္ပါ ။ ထိုုအားနည္း  ခ်က္ မွာ -ကြ်န္ေတာ္  ကိုုယ္တိုုင္ က ျမန္မာစာေပကိုု  ကြ်မ္းက်င္စြာ   မတတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။ ျမန္မာလူမ်ိဳး  ျဖစ္လ်က္ ႏွင့္  ျမန္မာ  စါေပ ကိုု  မတတ္ေၾကာင္း ကိုု ၀န္ခံ ရသည္ မွာ  ရွက္ဖိုု႕  ေကါင္း ပါ သည္ ။

        K ,US ,FO ,LAL   တိုု႕ တြင္ သေဘာတရားအားျဖင့္   တူေသာ အရာ တစ္ခုု ရိွ ပါသည္။ ၄င္းမွာ မ်က္ႏွာဖုုံး ဒီဇိုုင္း  ျဖစ္သည္ ။ ထိုုစာေဆာင္ မ်ား၏  မ်က္နွာဖုုံးမ်ား  တြင္အတြင္း မွ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုုခုု ကိုု ပံုုေဖၚ ထား သည္  ကိုု ေတြ႕ ရသည္ ။ ထိုု အရာကိုု အတုုယူ ၍ ၊ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္  မ်က္ ႏွာ  ဖုုံးတြင္  အ တြင္း ထဲမွ အေၾကာင္း အရာ မ်ား ကိုု ပံုုေဖၚ ထားသည္ကိုု ေတြ႕ ရ သည္ ။  ေပ်ာ္ေတာ္ ဆက္ မ်က္ႏွာဖံုုး ကိုု ဆရာဦးဘၾကည္ ကသရုုပ္ေဖၚ  ေပးျခင္း  ျဖစ္ ျပီး  ၊ ထူးျခားသည္ မွာ  ဆရာ ၾကီးသည္ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ ၏ အေျခအေန ကိုုသိေသာ ေၾကာင့္  ၊  ပန္းခ်ီ ဆြဲ ခကိုုလံုုး ၀ မယူ ဘဲ ၊  ေမတၱာ ျဖင့္ ကူညီ  ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

       ေမေမေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္  ၏ စိတ္ကူးယဥ္   အိပ္မက္မွာ  ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္  မဂၢ ဇင္း ကိုု  E,G,S ,R ,SF ,P ,K , US , FO , LAL      ဟူေသာ စါေဆာင္ မ်ား ၏  အႏွစ္ သာရ မ်ား ျဖင့္ ဖန္တီးေပး ရန္ ျဖစ္ပါ သည္ ။  လက္ေတြ႕ ဘ၀ ႏွင့္  စိတ္ကူး သည္ ေတာ္ေတာ္ ကြာ ျခား ပါ သည္ ။ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကိုု ဂ်ဴနီယာ  ၀င္း ၏ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ ေသာ The Rise and Fall of Pyaw Daw Zet          (ေပ်ာ္ ေတာ္ဆက္ မဂၢ ဇင္း ၏ က် ဆံုုး ခန္း) တြင္ ဖတ္ ရႈုုွ ႏုုိ င္ ပါ သည္ ။

P= Princess
E = Eagle
K= Knowledge
G= Girl
US= Understanding Science
S= Swift
FO = Finding  Out
R= Robin
LAL  =  Look and Learn
SF = School Friend

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း ( သခၤ်ာ  )             P(2)   Eagle   မွ         Dan  Dare  - Pilot  of  the  Future _  အနာဂါတ္  ၏  ေလယဥ္ မႈး 
       ကိုု  သိပၺံ မႈး တင္က ဗိုုလ္မႈး ၾကီး ဇဲြ ေမာင္ ဟူေသာအမည္  ျဖင့္ ေပ်ာ္ေတာ္  ဆက္ တြင္ အခန္းဆက္ သိပၺြံ ဇာတ္ လမ္း  ေရး သားခဲ့ သည္။ ပန္းခ်ီ  ကုုိ တင္၀င္း က သရုုပ္ေဖၚ ခဲ့ သည္။


 P(3)   Eagle    မွ     Can you catch a Crook ?       ကိုု စံုုေထာက္ေက်ာ္မငး္ဒင္ ဟူ ၍ ေဒၚ ခင္မ်ိဳးခ်စ္ ကေရးျပီး ကိုုတင္၀င္း က  သရုုပ္ ေဖၚ ခဲ့ သည္။+ P(4)   School Friend    မွ       Dilly  Dreem                           ကိုု တူးမာ နဲ႕  အဂၤ လိပ္စာ  ဟူ ၍ ဦးခင္ေမာင္လတ္ ကေရး ျပီး ကိုုတင္၀င္း က  သရုုပ္ ေဖၚ ခဲ့ သည္။

     P (5)   Look and Learn      မွ        Tom Thumb  ကိုု     င လ ကၼဟူ ၍   ေပ်ာ္ ေတာ္ ဆက္ တြင္ ဘာ သာ ျပန္ ခဲ့ သည္ ။
 
 P(6) Eagle     မွ       Historical  Flops       
       ကိုု  ၾကံ ၾကံ ဖန္ဖန္  ၊   မ စြန္ ေသာ တည္ထြင္ မႈမ်ား   ဟူ ၍ ဘာသာျပန္  တင္ ဆက္ ခဲ့ သည္ ။P(7)   ေပ်ာ္ ေတာ္ ဆက္ ထဲ မွ  တူး မာ နဲ႕  အ ဂၤလိပ္စါ ကိုု ပနး္ခ်ီ ကိုုတင္၀င္း ကေရးဆြဲျပီး ယခုုအခါတြင္  ကါတြန္းေမါင္ရစ္က                         Academic Weekly      တြင္  ေရြႊ မိ နဲ႕  အ ဂၤ လိပ္စာ  ဟူ၍ တင္ ျပ ပံုု ။    
P(11)       Understanding  Science      မွ          Dinosaur’s  Eggs  ကိုု
               ဒိုု င္ ေနာဆား ဥ မ်ား  ဟူ၍  ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္  တြင္   ဘါ သါ ျပန္  တင္  ဆက္ ပံုု ။
  

P(14)       Finding Out    မွ          Pottery ကိုု   
              အိုုး ခြက္ အ ေၾကာင္း   ဟူ ၍   တင္ ျပ ပုုံ  ။P(16)       Finding  Out      မွ         Numbers at Work
                ကိုု  သခ်ာၤ  ပညာ လြယ္  ကူ စြာ ဟူ ၍ ဘာသာ ျပန္  တင္ ျပ ပုုံ   ။P(18)    Finding Out       မွ          Rubber
   ကိုု  ၾကက္ေပါင္  အေၾကာင္း  သိေကါင္ းစ ရာ ဟူ ၍ တင္ ျပ ပုုံ  ။


P(21)         ေပ်ာ္ ေတာ္ ဆက္  ၏  ျမန္မာ မႈ ေဆာင္း ပါး မ်ား ။P(27 , 29 )        Knowledge ,  Understanding Science ,   Finding Out ,
                       Look and Learn     
                        ႏွ င့္  ေပ်ာ္ ေတာ္ ဆက္ မ်က္  ႏွာ ဖံုုးမ်ား  တြင္   အထဲ မွ  အ ေ ၾကာင္း  အရာ မ်ား  ကိုု ပုုံ ေဖၚ ျပ
 ထား ပံုု  ။

No comments:

Post a Comment